Afspiegelingsbeginsel bij meerdere arbeidsovereenkomsten

Terug

De methodiek van afspiegelen wordt vanaf 1 juli 2016 verduidelijkt voor werknemers die tegelijkertijd meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben. Deze arbeidsovereenkomsten tellen voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel samen als één fysieke arbeidsplaats. Dit betekent dat de werknemer slechts één keer op de afspiegellijst staat voor het samengeteld aantal uren en niet afzonderlijk voor iedere arbeidsovereenkomst. Verder wordt verduidelijkt dat als daarbij sprake is van arbeidsovereenkomsten met een verschillende aanvangsdatum bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan van de eerste arbeidsovereenkomst.

Meerdere bedrijfsvestigingen of gemeenten
De systematiek die geldt voor werknemers die werkzaam zijn voor meerdere bedrijfsvestigingen of meerdere gemeenten wijzigt met ingang van 1 juli 2016. Bij werknemers die werkzaam zijn voor meerdere gemeenten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werknemers in de thuiszorg, de kraamzorg en/of de jeugdgezondheidszorg. Niet langer wordt uitgegaan van waar de werknemer het meest werkzaam is. De werknemer wordt vanaf 1 juli 2016 aan elk van de gemeenten of bedrijfsvestigingen toegerekend voor het aantal uren dat de werknemer in de betreffende gemeenten of bedrijfsvestigingen werkt.

Het is mogelijk dat het aantal uren waarin de werknemer werkzaamheden uitvoert in een gemeente of bedrijfsvestiging niet steeds hetzelfde is. Als dat aantal uren in een periode van maximaal zes maanden voorafgaand aan de peildatum, bedoeld in artikel 12 Ontslagregeling, wisselend was, wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren waarin de werknemer werkzaam was in die periode.

Duur dienstverband in concern
Zoals hiervoor reeds is uiteengezet worden een of meer arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, voor de berekening van de duur van het dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel samengeteld voor zover het arbeidsovereenkomsten betreft die zijn aangegaan op of na 1 juli 2015.

Voor zover het arbeidsovereenkomsten betreft die zijn aangegaan voorafgaand aan 1 juli 2015 worden een of meer arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van maximaal drie maanden hebben opgevolgd, voor de berekening van de duur van het dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel samengeteld. Dit geldt niet slechts voor arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde werkgever en werknemer. Dit geldt ook als de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn.

Arbeidsovereenkomsten worden geacht elkaar te hebben opgevolgd als:
de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers;
die verschillende werkgevers deel uitmaken van een concern; en
van werknemers die in dienst zijn bij deze werkgevers verwacht wordt dat zij regelmatig binnen dit concern van functie veranderen.

Tot 1 juli 2016 gold voor het samen kunnen tellen van de duur van arbeidsovereenkomsten binnen een concern het vereiste dat dit bij CAO overeengekomen diende te zijn. Vanaf 1 juli 2016 geldt dit vereiste niet langer. Als van werknemers die in dienst zijn bij de werkgevers van een concern verwacht wordt dat zij regelmatig binnen dit concern van functie veranderen, worden de arbeidsovereenkomsten in het kader van het afspiegelingsbeginsel vanaf 1 juli 2016 bij elkaar opgeteld als de tussenpozen niet langer zijn geweest dan hiervoor aangegeven. Ongeacht of het arbeidsovereenkomsten betreft met dezelfde werkgever of met verschillende werkgevers die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern, en ongeacht of dit is overeengekomen in de CAO.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media