Asscher repareert knelpunten in de WWZ (mr. van Gelderen ontslag.nl)

Terug

Onder druk van voornamelijk werkgeverszijde heeft minister Asscher onlangs aangekondigd dat hij de Wet werk en zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal aanpassen. Het gaat hier om de ketenregeling bij seizoensarbeid, de regeling om in de cao af te wijken van de transitievergoeding en om een compensatie voor werkgevers die een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen.

1 Ruimere ketenregeling voor seizoensarbeid

De huidige ketenregeling kent een tussenpoos van zes maanden. Dit houdt in dat de keten van tijdelijke contract pas doorbroken wordt als er sprake is van een tussenpoos van meer dan zes maanden. Met name voor seizoensarbeid levert dit problemen op.

Om deze werkgevers tegemoet te komen wil de minister het op korte termijn (beoogde ingangsdatum: 1 juli 2016) mogelijk maken om bij cao te regelen dat de tussenpoos van zes maanden wordt verkort naar drie maanden. Deze mogelijkheid wordt alleen opengesteld voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Een strandtenthouder die van 1 maart tot 31 oktober open is, kan op deze manier (een deel van) zijn werknemers na afloop van het seizoen vier maanden naar huis sturen, om vervolgens met ingang van het nieuwe seizoen weer een tijdelijk contract aan te bieden voor de duur van acht maanden.

2 Geen transitievergoeding bij vervangende regeling in de cao

Ook de regeling die het mogelijk maakt om in de cao bij ontslag iets anders af te spreken dan een transitievergoeding wordt verruimd. Nu is het nog zo dat een dergelijke afspraak alleen geldig is als de gekapitaliseerde waarde van de voorziening in de cao gelijkwaardig is aan de transitievergoeding waarop de werknemer anders recht zou hebben gehad.

In de aangepaste regeling hoeft er volgens minister Asscher geen sprake meer te zijn van gelijkwaardigheid. Als sociale partners bij ontslag om bedrijfseconomische redenen in de cao afspreken dat een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding, maar op een andere vergoeding of voorziening, dan is deze afspraak ook geldig als de werknemer een vergoeding of voorziening wordt toegekend die gekapitaliseerd minder waard is dan de transitievergoeding.Deze regeling zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden.

3 Compensatie voor werkgever die na arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moet betalen

Om het fenomeen van “slapende dienstverbanden” zoveel mogelijk tegen te gaan zullen werkgevers worden gecompenseerd voor de situatie dat zij een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, een transitievergoeding moeten betalen.

Deze compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waarvoor de premies omhoog zullen gaan. Op individueel niveau zou dit ertoe moeten leiden dat werkgevers geen aanleiding meer zien om een dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid in stand laten uitsluitend om geen transitievergoeding te hoeven betalen.

Deze regeling zal naar verwachting ook pas per 1 januari 2018 in werking treden al heeft minister Asscher toegezegd dat hij zal nagaan of deze wijziging met terugwerkende kracht kan ingaan. Zo lang hier nog geen duidelijkheid over is, ligt het voor de hand dat het fenomeen van de slapende dienstverbanden voorlopig nog niet is opgelost.

Publicatiedatum 13/12/2016

Volg ons op social media