Boetes

Terug

De werknemer kan bij het verrichten van de werkzaamheden een boete oplopen, bijvoorbeeld een boete voor te hard rijden, fout of te lang heeft geparkeerd, maar ook aan de kosten van wielklemmen.

Volgens de wet kan een werkgever de meeste boetes die een werknemer opgelegd heeft gekregen, niet belastingvrij vergoeden, waaronder, geldboetes die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter;

(boetes die door een buitenlandse rechter zijn opgelegd, vallen hier dus niet onder, evenmin de boetes die zijn opgelegd door een tuchtcollege of arbitragecommissie)

Geldbedragen die zijn betaald aan de Nederlandse Staat ter voorkoming van strafvervolging; dit zijn de bedragen die aan de politie of officier van Justitie worden betaald om strafvervolging te voorkomen;

Kosten als bedoeld in artikel 234, zesde lid en artikel 235, derde lid, van de Gemeentewet. Dat zijn de kosten die in rekening gebracht worden bij een ‘naheffingsaanslag’ parkeerbelasting en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van een wielklem;

Geldbedragen die zijn betaald ter voldoening aan een voorwaarde, verbonden aan een besluit tot gratieverlening.

Bestuurlijke boeten. daaronder wordt verstaan: een door een Nederlands bestuursorgaan bij beschikking opgelegde onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom, die is gericht op bestraffing van degene die een gedraging in strijd met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift pleegt of medepleegt;

Geldboeten die zijn opgelegd op basis van tuchtrechtspraak.

Vergoedt de werkgever de boete toch, dan is deze belast. De vergoede boete moet dan worden gebruteerd. Desnoods neemt de werkgever de loonheffingen hierover voor zijn rekening door de eindheffing toe te passen (zie ook Loon naar het gebruteerde tabeltarief). Maar de werkgever kan de boete ook ‘bruto vergoeden’; dit pakt netto niet kostendekkend uit voor de werknemer. Het volgende voorbeeld laat het verschil tussen beide methoden zien.

Voorbeeld
A heeft tijdens zijn werkzaamheden als koerier een boete voor rijden door rood licht gekregen van € 80. De werkgever vergoedt de boete aan de werknemer. Deze vergoeding is belast, en hierover moet de loonheffingen worden ingehouden. Stel dat A's belastingtarief 52% is, dan bedraagt de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen € 41,60. Per saldo houdt A € 38,40 over van de vergoeding. De nettovergoeding is niet kostendekkend. A betaalt nog € 41,60 uit eigen zak. De werkgever kan de € 80 aftrekken van de winstbelasting. Stel dat dit de vennootschapsbelasting is van (stel) 30%, dan zijn de kosten voor hem € 56. B heeft tijdens zijn werkzaamheden als koerier een boete voor rijden door rood licht gekregen van € 80. De werkgever betaalt de boete voor B. Dit is voor B een nettovoordeel van € 80. Dit voordeel moet worden gebruteerd. Stel dat B's belastingtarief 52% is, dan bedraagt het brutovoordeel € 167. Immers, als B € 167 van de werkgever vergoed had gekregen, had hij hier ook € 80 van overgehouden. De werkgever kan de € 167 aftrekken van de winstbelasting. Stel dat dit de vennootschapsbelasting is van (stel) 20%, dan zijn de uiteindelijke nettokosten voor hem € 133,60.Het netto vergoeden van de boete, in het geval van B, komt nagenoeg overeen met het toepassen van de eindheffingsregeling naar het gebruteerde tarief. Zie Eindheffing voor de eindheffingsregeling. Voor de eenvoud is in dit voorbeeld afgezien van de premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. In het voorbeeld is de werkgever over de € 80 respectievelijk € 167 premies verschuldigd, tenzij de betreffende werknemer het premiemaximum van € 51.414 (2014) reeds heeft overschreden.

Verkeersboetes met een auto van de zaak
De werkgever mag verkeersboetes die werknemers oplopen met hun auto van de zaak verhalen op hun loon: dat is arbeidsrechtelijk geen probleem. Belangrijkste argument is dat er anders rechtsongelijkheid is met de werknemer met een eigen auto. Deze werknemer kan de boete immers ook niet op het bordje van de werkgever leggen.
Als verhalen mag, en de werkgever doet dat niet, dan is er sprake van verkapt loon, en dat is belast. Over het bedrag van de niet-verhaalde boete moeten dan de loonheffingen worden ingehouden.
Verhaal is niet mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden waarin verhaal op grond van goed werkgeverschap niet kan. Dat is wanneer de werkgever het begaan van de overtreding heeft bevorderd (‘Snel een beetje, want de levering moet over 20 minuten bij de klant zijn.’). Echter, in dat geval vormt het niet verhalen dan weliswaar geen verkapt loon, maar de boete kan ook niet worden afgetrokken van de winstbelasting (inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting).

Let op
In alle gevallen moet de werknemer de boete dus zelf betalen, wil de werkgever zich niet schuldig maken aan het uitbetalen van verkapt loon (waarover loonheffingen moeten worden afgedragen). Dat betekent dat de werkgever of de leasemaatschappij, die ten behoeve van de administratieve efficiency de boete krijgt opgelegd, de boete moet verhalen op het nettoloon van de werknemer.

Parkeerboetes
Sommige parkeerboetes kunnen onbelast worden vergoed. Dit is het geval als deze kunnen worden aangemerkt als een zogenoemde ‘naheffingsaanslag parkeer belasting’: deze is namelijk officieel geen boete. In de meeste gemeenten wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd bij onbetaald parkeren. De echte parkeerboetes worden in de meeste gemeenten opgelegd bij fout parkeren. Echter, niet het gehele bedrag van een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ kan onbelast worden vergoed. Een groot deel van een naheffingsaanslag parkeerbelasting bestaat uit kosten (zie in de hiervoor vermelde opsomming) en deze zijn niet belastingvrij te vergoeden. Het andere deel noemen we: de enkelvoudige parkeerbelasting. Alleen het bedrag van de enkelvoudige parkeerbelasting dat is begrepen in een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ mag onbelast worden vergoed. En weet dat de enkelvoudige parkeerbelasting een fractie is van de totale naheffingsaanslag parkeerbelasting. De enkelvoudige parkeerbelasting betreft veelal slechts enkele euro's op een naheffingsaanslag parkeerbelasting van bijvoorbeeld € 100. Echter, als de werknemer een vergoeding voor reiskosten met de auto krijgt van € 0,19 per zakelijke kilometer, dan kan de enkelvoudige parkeerbelasting niet onbelast worden vergoed. In het bedrag van € 0,19 zitten namelijk alle autokosten verdisconteerd. Zo ook de kosten van de enkelvoudige parkeerbelastingen (zie ook Reiskostenvergoedingen). Enkelvoudige parkeerbelastingen kunnen dus alleen onbelast worden vergoed aan de werknemer met een auto van de zaak. Zij krijgen immers geen kilometervergoeding. Wel is het mogelijk dat de werkgever belastingvrij parkeergelegenheid verstrekt aan de werknemer. Verstrekken is iets anders dan vergoeden (= geld vergoeden of de chipknip meegeven). Bij verstrekken moet gedacht worden aan het geven van parkeerkaartjes, parkeercard, of een vergunning. Dit kan dus allemaal wel naast de € 0,19-kilometervergoeding.

Let op
De boetes die de werkgever c.q. de onderneming krijgt opgelegd bij de uitoefening van de werkzaamheden, zijn niet aftrekbaar voor de winstbelasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). Hierbij kan gedacht worden aan de boete wegens het op verkeerde wijze afvoeren van giftige stoffen of de werknemer/chauffeur die te hard rijdt. De boete van de werknemer die door de werkgever ten onrechte wordt vergoed, en daardoor bij de werknemer belast is (door rood rijden en 10 kilometer of meer te hard rijden), vormen loonkosten (het hele gebruteerde bedrag). De in loonkosten getransformeerde boete is dan wel aftrekbaar.

Publicatiedatum 23/06/2015

Volg ons op social media