De participatiewet en de gevolgen voor u als werkgever

Terug

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Werk en Ondersteuning Jong Gehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) samengevoegd.

Het doel van de Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Zij werken in 35 arbeidsmarktregio’s samen met UWV, werkgevers en vakbonden om invulling te geven aan de wettelijke taak om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. In iedere regio is een Werkbedrijf dat de schakel vormt tussen de werkgever en mensen met een arbeidsbeperking, die men aan de slag probeert te helpen. Ook andere partijen zoals SW-bedrijven, uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen zich hierbij aansluiten.
Banenafspraak en Quotumheffing

Een van de belangrijkste afspraken, die in het kader van de Participatiewet is gemaakt, is de afspraak om tot en met 2026 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 van deze extra banen komen voor rekening van de werkgevers, terwijl de overheid 25.000 extra banen dient te scheppen. Deze afspraken zijn neergelegd in de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (Quotumwet), die op 31maart 2015 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Werkgeversorganisaties hebben toegezegd om in 2014 en 2015 jaarlijks 5.000 banen te scheppen. Van overheidszijde dienen er over deze beide jaren 2.500 banen gecreëerd te worden.

Indien deze aantallen niet gehaald worden, dan treedt de voornoemde Quotumwet in werking. De Quotumwet bepaalt dat bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten zorgen dat een bepaald percentage van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 zal het kabinet vaststellen of het quotum over 2015 is gehaald. Als een bedrijf niet aan dit quotum voldoet, dan kan de werkgever vanaf 2017 een boete (de Quotumheffing) krijgen: voor iedere niet ingevulde werkplek betaalt de werkgever jaarlijks een heffing ter hoogte van € 5.000,-. Het is dus zaak voor werkgevers, met name voor werkgevers met meer dan 25 werknemers nu die het risico lopen de Quotumheffing opgelegd te krijgen, om werk te creëren voor arbeidsbeperkten. Gemeenten kunnen hierbij de nodige ondersteuning bieden.
Ondersteuning voor werkgevers door de gemeente

De gemeenten hebben diverse instrumenten tot hun beschikking om werkgevers, die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen te ondersteunen en te stimuleren. Zo kan gebruik gemaakt worden van een proefplaatsing.

De werkzoekende werkt gedurende een periode van enkele maanden met behoud van uitkering, en derhalve zonder loonkosten voor de werkgever, zodat beoordeeld kan worden of de werkzoekende geschikt is voor de functie. Indien de werkgever een werkzoekende een baan aanbiedt, kan een jobcoach zorgen voor nodige begeleiding op de werkplek.

De gemeente kan bovendien middelen ter beschikking stellen om de werkplek aan te passen. Twee andere belangrijke instrumenten zijn de no-riskpolis en de loonkostensubsidie.

Met de no-riskpolis wordt de werkgever gevrijwaard van loondoorbetaling tijdens ziekte. De loonkostensubsidie is een compensatie voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de betrokkene. De werkgever dient het reguliere loon (het loon dat voortvloeit uit de toepasselijke cao of bij gebreke daarvan het wettelijk minimumloon) te betalen en ontvangt via de gemeente een compensatie voor het verschil tussen de feitelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Kortom, het is voor werkgevers met meer dan 25 werknemers raadzaam om de mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden, teneinde de eventuele toekomstige Quotumheffing te voorkomen. Maak daarbij gebruik van de ondersteuning, die gemeenten kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van loonkostensubsidie.

Publicatiedatum 18/09/2015

Volg ons op social media