Eervol ontslag na ruzie op de werkvloer

Terug

Een ambtenaar raakt betrokken bij conflicten met een aantal collega’s. De gemeente legt de schuld volledig bij haar en zet in op eervol ontslag. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk.
 
De vrouw is in 2008 in dienst getreden van de gemeente in een leidinggevende positie, maar op een tijdelijke aanstelling. In 2010 krijgt ze een vaste aanstelling. Ondertussen verandert ze door reorganisaties en verschuivingen een aantal keer van afdeling.

In 2012 ontstaan de eerste conflicten met een collega en een leidinggeven. In 2014 krijgt ze het opnieuw aan de stok met een andere leidinggevende.

Kritiek op functioneren
In 2015 heeft de vrouw een gesprek met de gemeentesecretaris waarbij haar functioneren en een mislukt mediationtraject op de agenda staan. De vrouw meldt zich ziek.

Vier maanden later escaleert het conflict tussen de ambtenaar en haar ondergeschikten op de afdeling Burgerzaken. De gemeentesecretaris schorst de ambtenaar voor vier weken. In een latere brief verwijt de gemeentesecretaris de ambtenaar dat zij onvoldoende handelingsvaardigheid heeft om met conflicten om te gaan.

Eervol ontslag
In het voorjaar van 2016 neemt de gemeente het besluit om de ambtenaar eervol ontslag te verlenen op grond van artikel 8:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente.

De vrouw maakt bezwaar tegen haar ontslag. De adviescommissie bezwaarschriften adviseert de gemeente om het bezwaar gegrond te verklaren. Volgens de gemeente waren er al jarenlang problemen met het functioneren van de medewerker, maar daarvan is in haar personeelsdossier niets terug te vinden. Ontslag is een ingrijpend besluit. Het is aan de werkgever
om dit besluit in voldoende mate onderbouwen.

Grond voor ontslag
De gemeente stelt in haar verweer dat niet het functioneren van de ambtenaar, maar haar conflictueuze relatie met verschillende collega’s en leidinggevenden de reden voor het ontslag vormt. Haar functioneren was wel de aanleiding voor de conflicten, aldus de gemeente.

Personeelsdossier
Hiertegenover stelt de vrouw dat haar functioneren altijd is beoordeeld als goed tot uitstekend. En in tegenstelling tot haar werkgever kan zij dit wel staven met aantekeningen uit het personeelsdossier. Bovendien heeft zij in het kader van flexibele beloning meerdere periodieken gekregen, iets wat in tegenspraak zou zijn met slecht functioneren.

Ambtenarenrecht
Een gemeente volgens het geldende ambtenarenrecht een ambtenaar ontslaan voor redenen anders dan slecht functioneren. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep kan zo’n ontslaggrond worden toegepast als een in de loop der tijd verstoorde arbeidsverhouding in de weg staat aan vruchtbare verdere samenwerking. De situatie moet dan zo ernstig zijn dat voortzetting van het dienstverband redelijkerwijs niet van het bestuursorgaan kan worden verlangd.

Peilmoment voor beoordeling
Het peilmoment voor de beoordeling van de verstoorde verhoudingen of de impasse ligt bij de datum waarop het ontslagbesluit is genomen. Mochten de verhoudingen door dat besluit verder verslechteren, dan is dat niet van invloed op de vraag of van de gemeente redelijkerwijs kon worden verwacht dat zij het dienstverband zou laten voortbestaan.

Vertrouwensbreuk
De vraag die nu dus beantwoord moet worden is of op 10 mei 2016 (datum ontslagbesluit) sprake was van een niet meer te herstellen vertrouwensbreuk tussen partijen, die in de weg staat aan een vruchtbare verdere samenwerking. Ontslag is een ingrijpend besluit. Het is dan ook aan de gemeente om zorg te dragen voor vastlegging van gegevens die dit besluit in voldoende mate onderbouwen. Het ontbreken daarvan komt voor rekening van het bestuursorgaan, in dit geval de gemeente.

Positieve beoordelingen
De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente daarin niet is geslaagd. De rechtbank kan niet voorbij gaan aan de positieve beoordelingen in het dossier van de ambtenaar. Daarbij heeft de gemeente niet kunnen aantonen dat er is geprobeerd om een andere functie te vinden voor deze ambtenaar.

Gemeente volhardt in standpunt
Ondertussen is de situatie zo ver verslechterd dat de gemeente volhardt in haar standpunt dat – ook wanneer het bezwaar tegen het ontslag gegrond wordt verklaard – de ambtenaar niet terug kan komen op de werkvloer. De rechtbank erkent dat het een lastige situatie is, maar vindt dat de partijen gezamenlijk een passende oplossing moeten vinden voor de ontstane problemen.

De gemeente moet de proceskosten betalen.

ECLI:NL:RBROT:2017:4381

Publicatiedatum 11/07/2017
Eervol ontslag na ruzie op de werkvloer

Volg ons op social media