Forse naheffingsaanslag loonbelasting voor ‘freelancers’

Terug

De thuiszorgsector heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Mensen die jarenlang in loondienst waren, raakten hun baan kwijt, moesten genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden of zagen zich gedwongen verder te gaan als zzp’er.

Werknemers zijn nu freelancers
Ook aan de werknemers van dit thuiszorgbedrijf zijn de veranderingen in de sector niet ongemerkt voorbijgegaan. Een aantal van de werknemers die voorheen hun werk in loondienst deden, wordt nu ingezet als freelancer. Er is geen enkel verschil in het werk dat ze doen, zo stelt de belastinginspecteur.

Arbeidsovereenkomst freelancers
De inspecteur concludeert bovendien uit boekenonderzoek over de jaren 2012, 2013 en 2014 dat er bepalingen in de ‘arbeidsovereenkomst freelancers‘ staan, die wel heel sterk doen denken aan een dienstbetrekking:

De werkdagen en -uren zullen in overleg met de werkgever worden bepaald.
Per gewerkt uur wordt een vaste beloning betaald.
De werknemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van werkgever een beroep of bedrijf uitoefenen, dan wel in dienstbetrekking werkzaam zijn.
De werknemer mag naast deze dienstbetrekking geen gehonoreerde nevenwerkzaamheden verrichten zonder schriftelijke toestemming van de werkgever.
De werknemer moet zich onthouden van niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden die goede vervulling van de dienstbetrekking met de werkgever kunnen belemmeren.
De werknemer verplicht zich zowel tijdens/afloop van dienstverband tot strikte geheimhouding omtrent alle aangelegenheden aangaande het bedrijf en de bedrijfsvoering.
Werkgever is met de werknemer een concurrentiebeding overeengekomen.

Gezagsverhouding
De werkgever kan daarnaast bindende aanwijzingen geven, dus er is sprake van een gezagsverhouding. De freelancers mogen zich niet zonder overleg met de opdrachtgever laten vervangen door een derde.

Naheffingsaanslag loonbelasting
Op grond hiervan heeft de belastinginspecteur geoordeeld dat er sprake is van een dienstbetrekking. Hij heeft het thuiszorgbedrijf daarom over de onderzochte jaren een naheffingsaanslag loonbelasting van in totaal € 394.739,- opgelegd. Het bedrijf krijgt bovendien een boete van in totaal € 197.369,-. De verschuldigde rente over de drie jaren bedraagt € 17.228,-.

Werkgever vecht naheffingsaanslag aan
De werkgever is het hier niet mee eens. Zij stelt dat werknemers en freelancers door haar niet hetzelfde worden behandeld. De freelancers geven in overleg met de cliënten zelfstandig invulling aan de werkzaamheden en de werktijden. Bovendien is er op de feitelijke werkplek niemand van het bedrijf aanwezig om de freelancers instructies te geven. Volgens de werkgever is er dus geen sprake van gezagsverhouding. De freelancers ontvangen een vast bedrag per uur, maar dat is volgens de werkgever niet hetzelfde als loon.

Bindende aanwijzingen
De rechtbank ziet dat toch een beetje anders. Voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding is het al voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen te geven voor het te verrichten werk. In dit geval bepaalt de werkgever welke zorg nodig is en legt dit vast in een zorgplan. De werknemers dienen uitvoering te geven aan dit zorgplan. Daarmee volgen zij instructies op. Er is dus wel degelijk een gezagsverhouding.

Werknemers kunnen zich niet vrijelijk laten vervangen. Zij moeten hierover overleggen met de eigenaar van het bedrijf. Zij bepaalt of de vervanger al dan niet geschikt is.

Loon uit dienstbetrekking
Dat de eigenaar ervoor heeft gekozen om de freelancers een vergoeding per gewerkt uur te betalen, betekent niet dat de vergoeding geen loon is. Ook de werknemers in loondienst krijgen betaald per gewerkt uur voor dezelfde werkzaamheden en dat is ook loon. De belastinginspecteur heeft daarmee voldoende hard gemaakt dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking.

Lagere boete
Hoewel de werkgever zich volgens de rechtbank schuldig heeft gemaakt aan ‘grove schuld’, zijn de opgelegde boetes te hoog. De belastinginspecteur heeft het boetebedrag vastgesteld op 50 procent van de verschuldigde loonbelasting. Bij ‘grove schuld’ past volgens de rechtbank een boetebedrag van 25 procent van de te weinig afgedragen belasting. Omdat de redelijke termijn voor het opleggen van de boetes met minder dan een half jaar is overschreden, gaat daar nog 5 procent van af. Het boetebedrag komt daarmee op € 93.748,- over de onderzochte drie jaren.

Bron: Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2017:4583

Publicatiedatum 12/09/2017
Forse naheffingsaanslag loonbelasting voor ‘freelancers’

Volg ons op social media