Gebruik van WhatsApp onder werktijd in mindering op loon werknemer (bron: ontslag.nl)

Terug

Volgens de kantonrechter in Tilburg mag een werkgever de tijd die gemoeid is met de grote hoeveelheid WhatsAppberichten die een werknemer onder werktijd verstuurd heeft verrekenen met het loon van de werknemer.

De werkgever kan in een dergelijke situatie volgens de rechter terecht een beroep doen op de regel ‘geen arbeid, geen loon.’

Recht op loon. Wat zegt de wet erover?

Als een werknemer de werkzaamheden voor een bepaalde periode niet heeft verricht, mag een werkgever onder bepaalde omstandigheden het loon van de werknemer over de verzuimde tijd inhouden. Volgens artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek luidt de hoofdregel dat een werkgever geen loon verschuldigd is over de periode dat een werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Het uitgangspunt is dus: geen arbeid, geen loon.

Deze regel is met name aan de orde als de werknemer zelf een verwijt kan worden gemaakt van het niet verrichten van de werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin een werknemer geen arbeid verricht wegens een staking, het uitzitten van een gevangenisstraf of simpelweg het te laat komen op het werk.

Maar op deze hoofdregel (geen arbeid, geen loon) geldt weer een uitzondering. Volgens deze uitzondering moet de werkgever het loon van de werknemer toch blijven betalen als de werkzaamheden niet kunnen worden verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen of als de werknemer ziek is.

Werknemer verstuurt 1.255 WhatsAppberichten onder werktijd

Het ging in deze zaak om een werknemer die onder werktijd met de mobiele telefoon van de zaak een grote hoeveelheid amoureuze WhatsAppberichten heeft gestuurd aan verschillende dames. Voor zover de werkgever dit heeft kunnen achterhalen, ging het om ten minste 1.255 verstuurde WhatsAppberichten over een periode van 6 maanden.

De werkgever in deze zaak stelde zich op het standpunt dat hij op grond van artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek geen loon verschuldigd was aan deze werknemer nu de werknemer door het versturen en ontvangen van de grote hoeveelheid WhatsAppberichten niet heeft gewerkt (en dus geen recht had op loon). Bovendien gold er bij de werkgever een bedrijfsreglement waarin de volgende bepaling was opgenomen over het gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon:

“Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.”
De werkgever was van mening dat de werknemer met het versturen van de grote hoeveelheid WhatsAppberichten in strijd met het bedrijfsreglement had gehandeld.

Rechter: werkgever is inderdaad geen loon verschuldigd

De werknemer ontkent bij de rechter niet dat hij 1.255 WhatsAppberichten heeft verstuurd en ontvangen op de mobiele telefoon van de werkgever. Volgens de kantonrechter Tilburg is de werkgever inderdaad geen loon verschuldigd over de (werk)tijd die de werknemer besteed heeft aan het versturen van deze grote hoeveelheid WhatsAppberichten. De rechter overweegt het volgende:

“Het veelvuldige gebruik van Whatsapp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van de werknemer”.
Social media code of bedrijfsreglement speelt belangrijke rol

De bepaling in het bedrijfsreglement speelt hierbij ook een rol voor de rechter. Volgens de rechter heeft de werknemer namelijk de genoemde bepaling uit het bedrijfsreglement geschonden en is de werknemer de afspraken daarin dan ook ten onrechte niet nagekomen. Bij een hoeveelheid privé-berichten zoals hier aan de orde (ten minste 1.255) is er volgens de rechter geen sprake (meer) van ‘incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden’.

Volgens de rechter hoeft de werkgever dus (ten minste een deel van) het loon niet aan de werknemer te betalen. Omdat niet exact kan worden vastgesteld hoeveel tijd de werknemer heeft besteed aan het versturen van de WhatsAppberichten, gaat de rechter uit van een (gemiddelde) tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht en wordt de schade van de werkgever (het teveel betaalde loonbedrag) geschat op een bedrag van € 1.500,- bruto.

Omdat de werkgever het loon van de werkgever inmiddels al had betaald en het dienstverband tussen partijen al tot een einde was gekomen, mocht de werkgever dit teveel betaalde bedrag van € 1.500,- bruto in mindering brengen op het bedrag aan openstaande vakantiedagen dat bij de eindafrekening nog uitbetaald moest worden.

http://ontslag.nl/nieuws/gebruik-whatsapp-werktijd-mindering-op-loon-werknemer 

 

Publicatiedatum 07/11/2016

Volg ons op social media