Gedragscode integriteit rijksambtenaren 2015

Terug

In deze code, waarvan de vorige versie uit 2006 stamt, worden verschillende normen en regels voor rijksambtenaren uitgewerkt. Bijvoorbeeld over het aannemen van cadeaus, het ingaan op uitnodigingen, melden van nevenwerkzaamheden en vrijheid van meningsuiting via sociale media.

Deze gedragscode is een geactualiseerde versie van de Modelgedragscode Integriteit

Sector Rijk uit 2006, die destijds als model en minimumkader diende voor de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties om hun eigen, op de organisatie toegespitste gedragscodes op te stellen. Inmiddels is hieraan invulling gegeven en zijn er vele organisatiespecifieke gedragscodes opgesteld en geïmplementeerd.
Sindsdien hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De samenleving verandert en het krachtenveld waarbinnen de rijksambtenaar opereert, is complexer geworden. Het werk is niet langer tijd en plaats gebonden. De rijksambtenaar heeft meer contact met burgers en maatschappelijke organisaties, heeft meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid en moet ook steeds vaker verantwoording afleggen over zijn gedrag.

Dit vraagt veel van iedere rijksambtenaar en veronderstelt een hoog integriteitsbewustzijn.
Dit gegeven, alsmede de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van integriteit sinds 2006, maakten een aanpassing van de Modelgedragscode Integriteit als rijksbreed kader noodzakelijk.


De rijksoverheid wil als één werkgever optreden en streeft rijksbrede samenwerking en harmonisering na, waar dat kan. Waar nodig blijft de invulling per organisatie specifiek. Met deze nieuwe gedragscode wordt een goede stap in die richting gezet. De code is bedoeld als een levend instrument, dat zal worden geactualiseerd, zodra daar aanleiding voor is. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes. Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe wij binnen het Rijk omgaan met
integriteit, welke waarden en uitgangspunten wij gezamenlijk binnen het Rijk hanteren en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het topmanagement hierin vervullen.


Er wordt daarbij veel waarde gehecht aan het bespreekbaar maken van integriteit binnen de organisatie. Het is belangrijk dat dit op een veilige manier kan gebeuren en dat de organisatie er niet verkrampt op reageert. Ambtenaren moeten zich gesteund voelen in hun streven het goede te doen, ook als dit hen in een loyaliteitsconflict brengt binnen de organisatie: trouw aan de publieke taak staat voorop en dient beloond te worden.


Het management en met name het topmanagement heeft daarin een belangrijke functie.
Dit betekent dat ik leidinggevenden, op alle hiërarchische niveaus, oproep deze gedragscode te omarmen en in woord en daad uit te dragen. Want ze is opgesteld voor alle rijksambtenaren.

Publicatiedatum 01/10/2015

Volg ons op social media