Gevolgen strafbeschikking voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Terug

Sinds 1 februari 2008 kan een Officier van Justitie (OvJ) zonder tussenkomst van de rechter voor bepaalde strafbare feiten een strafbeschikking opleggen. Het is belangrijk om te weten dat een strafbeschikking wellicht gevolgen heeft voor het strafblad en derhalve voor het verkrijgen van een VOG.

De strafbeschikking
De OvJ kan gedurende een zogenaamde OM-zitting, zonder tussenkomst van een rechter, besluiten tot het opleggen van een strafbeschikking. De OvJ doet in dit geval aan verdachte een strafvoorstel. Indien je bijvoorbeeld verdacht wordt van winkeldiefstal kan de OvJ besluiten om de zaak niet voor te leggen aan de rechter, maar de zaak middels een strafbeschikking zelf af te wikkelen.

Strafblad
De strafbeschikking kan worden geregistreerd op jouw strafblad. In beginsel worden alle misdrijven en bepaalde overtredingen op het strafblad geregistreerd. Bij overtredingen geldt er een ondergrens inhoudende dat er een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of boete wordt opgelegd van minimaal €100.

VOG aanvragen
Een strafbeschikking kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG. Dit is afhankelijk van het strafbare feit dat je verweten wordt alsmede het functieprofiel dat daarvoor geldt. Je zal te maken krijgen met risicoprofiel geld en/of goederen, indien je een strafbeschikking hebt gekregen wegens diefstal. Dit kan ertoe leiden dat er voor 4 jaren geen VOG wordt verstrekt, met alle gevolgen van dien.

Verzet tegen strafbeschikking
Je kan binnen 14 dagen in verzet gaan tegen de strafbeschikking. Bij verzet wordt de zaak volledig opnieuw behandeld door een strafrechter. Gaat je niet in verzet, dan erken je impliciet schuld aan het strafbaar feit en is de straf definitief. Onze tip is daarom om in verzet te gaan en je te laten bijstaan door een advocaat, wanneer je het niet eens bent met de strafbeschikking. Bovendien weegt de strafrechter, in tegenstelling tot de OvJ, persoonlijke omstandigheden in zijn oordeel mee. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de strafmaat.

Publicatiedatum 26/01/2016

Volg ons op social media