Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Terug

Hoe zit het met de herplaatsingsplicht als de werkgever onderdeel uitmaakt van een concern? Moet werkgever dan de werknemer in kwestie herplaatsen binnen haar groep? 

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als daar (1) een redelijke grond voor is en (2) herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn niet mogelijk is

De Wet werk en zekerheid: wat zegt de regering?
De regering schreef bij de invoering van de Wet werk en zekerheid dat wanneer een passende functie binnen de groep van werkgever voorkomt, dit er automatisch toe leidt dat deze functie eerst aan een met ontslag bedreigde werknemer moet worden aangeboden:

‘Het spreekt voorts voor zich dat een werknemer die met ontslag wordt bedreigd voorrang geniet boven een externe sollicitant. Dat betekent dat als een werkgever (of een andere werkgever binnen een concern) een vacature vervult door een externe kandidaat terwijl die vacature als passend kan worden aangemerkt voor een met ontslag bedreigde werknemer de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing niet heeft vervuld. UWV zal dan geen toestemming voor opzegging kunnen verlenen en de rechter zal de arbeidsovereenkomst niet kunnen ontbinden.’

Zeggenschap werkgever over aannamebeleid
Zowel Nederlandse als buitenlandse vennootschappen kunnen onderdeel uitmaken van de groep. Werkgevers binnen een internationaal concern dienen dus ook buitenlandse herplaatsingsplekken te onderzoeken. Het is hierbij niet van belang hoeveel zeggenschap de werkgever uitoefent over (het aannamebeleid van) de groepsvennootschappen.

Verplichting ontslagen werknemer te herplaatsen geschonden
De Kantonrechter te Utrecht oordeelde in 2016 over de vraag of Obvion N.V. haar verplichting om een ontslagen werknemer te herplaatsen had veronachtzaamd door zich er niet voor in te spannen de werknemer elders in de Rabobank-organisatie in een passende andere functie te herplaatsen. Het verweer van Obvion N.V. dat zij als dochteronderneming van Rabobank niet zomaar werknemers kan herplaatsen bij andere Rabobank-ondernemingen werd door de rechter verworpen:

‘Obvion heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zij, ook al maakt zij onderdeel uit van het Rabobank-concern, geen mogelijkheden heeft om [verweerder] te doen herplaatsen in een passende andere functie in een van de andere Rabobank-ondernemingen. Ingevolge artikel 9 lid 2 van de Ontslagregeling moeten in een geval als het onderhavige bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is mede arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen worden betrokken. Obvion heeft dat nagelaten.’

Rechter: ook andere arbeidsplaatsen onderzoeken
Ook uit een recente tussen-uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt de problematiek van herplaatsing binnen een concern. De rechter oordeelt dat bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is voor de werknemer in kwestie, ook arbeidsplaatsen in andere tot het concern van werkgever behorende ondernemingen moeten worden betrokken. De advocaat van werkgever moet in deze zaak nu bewijzen dat ook bij de andere bedrijven in het concern, al dan niet na herscholing, geen plek is voor de werknemer in kwestie.

Publicatiedatum 07/06/2017
Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Volg ons op social media