Hoe werkt de schuldsanering (WSNP)?

Terug

Voordat je om toelating tot de wettelijke schuldsanering kunt verzoeken, moet je eerst proberen je schulden in een minnelijk traject op te lossen. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan van het minnelijk traject. Als er in het minnelijk traject geen oplossing gevonden wordt voor de schulden, dan kan de toelating tot de schuldsanering aangevraagd worden bij de rechtbank.

Verzoekschrift schuldsanering en verklaring
Voor toelating tot de schuldsanering moet een verzoekschrift en een verklaring ex artikel 285 Fw aan de rechtbank worden overgelegd. De gemeente moet meewerken aan het opstellen van een dergelijke verklaring. Het verzoekschrift stellen zij ook vaak voor je op, maar dit zijn ze niet verplicht.

Download verzoekschrift schuldsanering
Een model van dit verzoekschrift kun je downloaden via de site van de WSNP. Samen met de verklaring 285 Fw stuur je het verzoekschrift naar de rechtbank. Beide documenten dienen ondertekend te zijn. Enkele weken na indiening van het verzoek krijg je een oproep om voor de rechter te verschijnen en tijdens de zitting hoor je doorgaans of je wordt toegelaten of niet.

Wanneer wordt je verzoek schuldsnering toegewezen?
Om toegelaten te worden tot de schuldsanering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je verzoek wordt slechts toegewezen als:

je niet zal kunnen voortgaan met het betalen van je schulden;

je ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van je schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw bent geweest; en

je de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en je zult inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.


Wanneer wordt je verzoek schuldsanering afgewezen?
Onder bepaalde omstandigheden zal je verzoek worden afgewezen:

indien de schuldsaneringsregeling reeds op jou van toepassing is;

indien de minnelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 48 Wet op het consumentenkrediet;

indien je schulden hebt die voortvloeien uit een onherroepelijke veroordeling voor één of meer misdrijven; of

indien je minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend reeds toegelaten bent geweest tot de schuldsanering.


Schone lei
Als je je verplichtingen tijdens de schuldsanering niet nakomt, kan de schuldsanering worden beëindigd zonder een schone lei of door middel van het uitspreken van een faillissement. In beide gevallen blijven de schulden bestaan. Indien je je verplichtingen wel nakomt, dan wordt aan het einde van de schuldsanering een schone lei verleend. Het restant van je schulden wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit houdt is dat de schuld niet langer afdwingbaar is.

Publicatiedatum 25/10/2015

Volg ons op social media