Ketenbepaling terug naar drie jaar!

Terug

De ketenbepaling is in de Wet Werk en Zekerheid teruggeschroefd naar twee jaar; na twee jaar tijdelijke contracten is sprake van een vast contract. Het
nieuwe kabinet wil dat terugdraaien, zodat pas weer na drie jaar tijdelijke contracten sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst.

Uitzondering ketenbepaling voor het primair onderwijs
In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

Ruimere mogelijkheden voor verkorting van de tussenpoos bij opvolgende contracten
Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit. Het uitgangspunt voor de tussenpoos
blijft deze zes maanden, maar het kabinet vindt dat er ruimte moet zijn om sectoraal af te wijken en de tussenpoos te verkorten als het werk daarom
vraagt. Dit is reeds zo voor seizoensarbeid. Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van
negen maanden kan worden verricht.

De plek om hierover afspraken te maken is wat het kabinet betreft het overleg tussen sociale partners. Daar waar in een sector dit gesprek aantoonbaar niet
tot een bevredigende uitkomst leidt, moet het – onder voorwaarden - mogelijk zijn voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uiteindelijk een
besluit te nemen.

Publicatiedatum 10/12/2017
Ketenbepaling terug naar drie jaar!

Volg ons op social media