Loon beveiliger doorbetalen na intrekking toestemming politie?

Terug

Werknemers in dienst van beveiligingsbedrijven hebben toestemming van de politie nodig om hun werk uit te voeren. Wat gebeurt er als de politie naar aanleiding van een incident de toestemming om te mogen beveiligen intrekt? Moet het salaris dan worden doorbetaald?


Psychische problematiek
Betrokkene was in dienst als beveiliger bij Securitas en uitgevallen wegens psychische problematiek. Hij is op geen enkele wijze belastbaar of inzetbaar en gedwongen opgenomen geweest in een geestelijke gezondheidszorginstelling.
De politie heeft de toestemming om beveiligingswerkzaamheden te verrichten ingetrokken omdat de werknemer had gehandeld in strijd met een gebiedsverbod en omdat hij een motorrijtuig had bestuurd terwijl hem de rijbevoegdheid was ontzegd. Daarop had Securitas het salaris stopgezet omdat de werknemer niet meer inzetbaar is.


Kort geding
De werknemer vorderde in kort geding doorbetaling van zijn salaris. De werknemer stelde zich op het standpunt dat hij geen arbeid kan verrichten omdat hij ziek was, en dus recht op loon had, terwijl de werkgever stelde dat er geen arbeid kon worden verricht ten gevolge van de ingetrokken toestemming, zodat hij geen recht op loon had.


Risico van de werknemer
De kantonrechter van Rechtbank Midden-Nederland overwoog op 1 april 2016 dat werknemers die werken voor een beveiligingsorganisatie toestemming van de korpschef nodig hebben om als zodanig te kunnen werken. Een beveiligingsorganisatie mag na intrekking van de toestemming de werknemer in geen enkele functie meer te werk stellen. Dit intrekken komt in beginsel voor risico van de werknemer, omdat dit in belangrijke mate samenhangt met zijn eigen gedrag. Om die reden eindigt in beginsel de loondoorbetalingsverplichting.


Ziekte primaire oorzaak
In dit geval echter was de werknemer ten tijde van het intrekken van de toestemming al arbeidsongeschikt. De werknemer had aangevoerd dat de toestemming is ingetrokken vanwege incidenten die samenhangen met zijn psychische gesteldheid. De kantonrechter was van oordeel dat de ziekte als primaire oorzaak voor het niet verrichten van arbeid moet worden aangemerkt, en niet de intrekking van de toestemming, omdat het aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen de psychische klachten en zijn handelen, als gevolg waarvan de toestemming is ingetrokken.


Onberispelijk arbeidsverleden
Verder was de werknemer niet eerder in de fout gegaan. Er is sprake van een onberispelijk arbeidsverleden. Bovendien kan de werknemer in het kader van het tweede spoor ingezet worden buiten de beveiligingssector, waarvoor geen toestemming van de korpschef is vereist.
De intrekking van de toestemming blokkeert dus niet elke mogelijkheid tot werken. Bovendien had de werknemer bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing van de korpschef, zodat nog niet vaststaat dat intrekking definitief is.

Nu de werknemer door zijn ziekte op geen enkele wijze de mogelijkheid heeft zich een inkomen te verwerven of zich als werkzoekende te presenteren, en het UWV een uitkering weigert wegens het bestaande dienstverband, komt de werknemer in een onmogelijke situatie terecht. De kantonrechter wees de vordering tot de betaling van het loon daarom toe.

Conclusie

In dit geval was het van belang dat de werknemer (theoretisch) nog op enigerlei wijze te werk kon worden gesteld, bijvoorbeeld in het tweede spoor. In het geval de werknemer gedetineerd zou zijn geweest of gedwongen opgenomen in een kliniek, zou het er wellicht anders uit hebben gezien.

Publicatiedatum 18/04/2016

Volg ons op social media