Loondoorbetaling bij loonsanctie: 70%

Terug

In het geval een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) wordt, is de werkgever verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen. In die twee jaar hebben de werkgever en de werknemer de plicht om alles in het werk te stellen om tot werkhervatting (re-integratie) te komen. Is de werknemer na twee jaar nog ziek, dan stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, tenzij het UWV oordeelt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de werknemer te re-integreren. In dat geval verplicht het UWV de werkgever om het loon nog maximaal een jaar langer door te betalen.

Veel werkgevers betalen tijdens ziekte meer loon door dan het wettelijk minimum van 70%. Ook in veel cao's is een hogere loondoorbetaling dan 70% afgesproken. Aan het Gerechtshof in Den Haag werd onlangs de vraag voorgelegd of in dat geval de werkgever ook tijdens de duur van de loonsanctie, dus in het derde jaar na ziekte, verplicht is om meer dan 70% van het loon door te betalen.

De werknemer beriep zich op de arbeidsovereenkomst, waarin zonder beperking was opgenomen dat tijdens ziekte 100% van het loon wordt doorbetaald. Met een beroep op de letter van de arbeidsovereenkomst vorderde de werknemer ook voor de duur van de loonsanctie, dus in het derde jaar van ziekte, doorbetaling van 100% van het loon.

Het Hof oordeelde bij uitspraak van 20 september 2016 anders. Volgens het Hof moet niet worden gekeken naar de letter van de arbeidsovereenkomst, maar naar hetgeen partijen bedoeld hebben af te spreken. Volgens het Hof is aannemelijk dat zij bij de afspraak dat 100% van het loon zou worden doorbetaald, uit zijn gegaan van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. De werknemer had volgens het Hof onvoldoende gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij ook na het verstrijken van die termijn mocht rekenen op doorbetaling van 100% van het loon.

De uitspraak van het Hof geeft een duidelijk antwoord op de loondoorbetalingsplicht in het derde jaar. Verschuldigd is alleen het wettelijk minimum van 70% van het loon, tenzij er aantoonbaar andere afspraken zijn gemaakt. Die uitspraak voorkomt ook de onwenselijke uitkomst dat werknemers belang hebben bij een loonsanctie, nu een Ziektewet-uitkering in beginsel ook 70% van het loon bedraagt.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2717 (Rechtspraak.nl)

Publicatiedatum 26/10/2016

Volg ons op social media