Loonschade ex art. 6:107A lid 2 BW. En de pensioenpremie dan?

Terug

Wanneer iemand tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, wordt de inkomensschade die uit de arbeidsongeschiktheid voortvloeit vaak voor een deel opgevangen door de werkgever van de benadeelde. De werkgever is immers krachtens de wet (art. 7:629 BW) en vaak ook krachtens de geldende arbeidsovereenkomst verplicht om gedurende in ieder geval een deel van de periode van de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer diens loon (deels) door te betalen.

Deze loondoorbetalingsplicht van de werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid is in de loop der tijd steeds verder uitgebreid. Sinds 1 januari 2004 is de werkgever verplicht om aan een arbeidsongeschikte werknemer gedurende 104 weken 70% van het loon door te betalen.

Regresrecht (het recht van verhaal op een derde partij met bepaalde vorderingen)
Ingevolge art. 6:107a BW wordt enerzijds het bedrag van de verplichte loondoorbetaling in mindering gebracht op de schadevergoeding waarop de benadeelde werknemer jegens de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken (lid 1) en heeft anderzijds de werkgever een regresrecht voor het door hem doorbetaalde loon op de civielrechtelijk aansprakelijke persoon (lid 2). Het regresrecht van de werkgever betreft het door hem verplicht tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon. De werkgever zal de omvang van het doorbetaalde loon, als hij gebruik wil maken van zijn regresrecht, moeten stellen en bij betwisting te bewijzen.

Wel of niet onderdeel van het verplicht doorbetaalde loon?
Er is in het verleden al de nodige discussie gevoerd over wat nou precies wel en niet onderdeel uitmaakt van het verplicht doorbetaalde loon. De Rechtbank Rotterdam heeft in deze discussie met haar uitspraak van 29 april 2016 weer wat meer duidelijkheid gebracht. De werkgever in kwestie had gedurende langere tijd het loon van zijn door een ongeval arbeidsongeschikt geworden werknemer doorbetaald. Hij wil het doorbetaalde loon verhalen op degene die aansprakelijk was voor het ongeval. Daarbij vordert de werkgever tevens vergoeding van de door hem ten behoeve van de werknemer betaalde pensioenpremie. De aansprakelijke persoon verweert zich daartegen met onder meer het betoog dat de pensioenpremie niet valt onder het regresrecht van art. 6:107a lid 2 BW. De rechtbank honoreert dat verweer en wijst de vordering van de werkgever voor zover deze betrekking heeft op de betaalde pensioenpremie af. Daarbij overweegt de rechtbank dat het bij het loonbegrip in art. 6:107a lid 2 BW volgens de bedoeling van de wetgever gaat om netto bedragen. Er wordt in dat verband van uitgegaan dat over een vergoeding voor verlies van arbeidsvermogen aan de werknemer zelf geen loonbelasting en sociale premies verschuldigd zouden zijn. De werknemer zelf heeft dus slechts recht op vergoeding van het netto gederfde loon. Meer dan dat kan ook de werkgever niet verhalen. De wetgever heeft zich derhalve, aldus de rechtbank, gerealiseerd dat de werkgever niet alle kosten die hij in het kader van de loondoorbetaling maakt, kan verhalen op de aansprakelijke persoon. Met name van het zogenaamde bruto-netto deel kan geen verhaal plaatsvinden.

En de pensioenpremie dan?
Datzelfde geldt naar het oordeel van de rechtbank voor door de werkgever betaalde pensioenpremie. Ook deze pensioenpremie betreft immers geen component van het netto loon dat in geval van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer moet worden doorbetaald. De pensioenpremie is daarmee net als het bruto-netto deel een kostenpost voor de werkgever die niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107 lid 2 BW en die dus niet kan worden betrokken in het verhaal van de loonschade op de aansprakelijke persoon.

Conclusie
Hiermee is nog eens bevestigd dat het loonverhaal van de werkgever gebonden is aan de schadevergoedingsvordering die de benadeelde werknemer jegens de aansprakelijke persoon zou hebben gehad als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben gehad. De werknemer zelf zou slechts het nettoloon hebben kunnen verhalen op de aansprakelijke persoon. Meer dan dat komt de werkgever ook niet toe.

Publicatiedatum 07/06/2016

Volg ons op social media