Nieuw model WWZ: beroep- en verweerschrift in hoger beroep

Terug

Sinds 1 juli 2015 bestaat de mogelijkheid om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen alle beslissingen van de kantonrechter op grond van de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Denkbaar is dat u in hoger beroep wilt komen tegen een specifiek onderdeel van een in eerste aanleg gewezen beschikking, maar dat u het restant van de beschikking in stand wilt laten.

Gedacht kan worden aan de situatie dat een arbeidsovereenkomst op uw verzoek, althans dat van uw cliënt, door de kantonrechter is ontbonden, maar dat de kantonrechter in uw visie ten onrechte een billijke vergoeding aan de werknemer heeft toegekend. Het model beroepschrift in hoger beroep voorziet om die reden zowel in een verzoek tot gehele als een verzoek tot gedeeltelijke vernietiging van de beschikking in eerste aanleg.

Tevens is het mogelijk dat u in hoger beroep wordt gedaagd, maar dat u ook zelf in hoger beroep wenst te komen tegen (onderdelen van) de in eerste aanleg gewezen beschikking. In dergelijke gevallen biedt het instellen van incidenteel hoger beroep tegen (onderdelen van) de in eerste aanleg gewezen beschikking uitkomst. In het model verweerschrift in hoger beroep is daarom tevens een optioneel beroepschrift in incidenteel appel opgenomen.

Aan het beroepschrift worden in het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (hierna: ‘het Procesreglement’) enkele zeer specifieke eisen gesteld, die niet gelden voor het verweerschrift.

Indien voorafgaand of tijdens de procedure in eerste aanleg een mediation heeft plaatsgevonden, dient dat op grond van artikel 1.1.2.5 van het Procesreglement in het beroepschrift te worden vermeld.

Voorts geldt op grond van artikel 1.2.4.4 van het Procesreglement dat reeds in de kop van het beroepschrift dient te worden vermeld dat het een WWZ-zaak betreft.

Op grond van artikel 1.1.1.10 van het Procesreglement geldt voor beide partijen dat zij het volledige procesdossier in eerste aanleg, voorzien van tabs ter onderscheiding van de afzonderlijke processtukken en een inventarislijst, aan het gerechtshof dienen te overleggen. Het verdient aanbeveling om het Procesreglement voor indiening van een beroep- of verweerschrift in hoger beroep altijd nauwlettend na te gaan.

Publicatiedatum 07/07/2016

Volg ons op social media