Nieuwe rol bedrijfsarts

Terug

Door de wijziging van de Arbowet krijgt de bedrijfsarts straks een grotere rol bij de preventie. Dit betekent onder meer dat u de bedrijfsarts in de gelegenheid moet stellen om de werkplek te bezoeken om daar eventueel in gesprek te gaan met de preventiemedewerker of andere werknemers. Daarnaast krijgen werknemers recht op een zogenoemd preventief consult bij de bedrijfsarts.

Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat de bedrijfsarts meer betrokken moet worden bij de preventie. Op dit moment heeft de bedrijfsarts ook al belangrijke taken op het gebied van preventie. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte ondersteuning van de bedrijfsarts bij de risico-inventarisatie en -evaluatie. Door de gewijzigde Arbowet wordt de preventieve taak van de bedrijfsarts nog eens onderstreept.

Wijzigingen
In de vernieuwde Arbowet zijn twee belangrijke wijzigingen opgenomen met betrekking tot de bedrijfsarts:
De werkgever moet de bedrijfsarts in de gelegenheid stellen om de werkplek te bezoeken. De bedrijfsarts kan zo’n initiatief bijvoorbeeld nemen bij een toenemend ziekteverzuim binnen uw organisatie. Tijdens het bezoek kan hij in gesprek gaan met de preventiemedewerker of andere werknemers.
De werkgever moet werknemers toegang geven tot een preventief consult bij de bedrijfsarts. Dat wil zeggen dat een werknemer niet alleen terecht moet kunnen bij een bedrijfsarts als er sprake is van verzuim, maar ook als hij bijvoorbeeld gezondheidsvragen heeft met betrekking tot het werk dat hij verricht.

Arbeidsomstandighedenspreekuur
De wettelijke verplichting tot het aanbieden van een preventief consult lijkt op het arbeidsomstandighedenspreekuur dat tot 2007 gold. Werknemers hadden hierbij toegang tot alle arbodienstverleners ter preventie van verzuim. Vanaf 2007 konden werkgevers zelf bepalen hoe zij hier mee omgingen, wat ertoe leidde dat steeds minder werknemers van zo’n spreekuur gebruikmaakten. Het preventieve consult dat nu in de wet is opgenomen, geldt overigens alleen voor de bedrijfsarts. Uiteraard blijft het wel mogelijk om in het contract met de arbodienstverlener op te nemen dat werknemers ook toegang hebben tot een preventief consult bij andere arbodeskundigen, zoals een arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Toestemming
Het is belangrijk dat u uw werknemers straks informeert over de mogelijkheid tot een preventief consult. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat iedere werknemer hiervan gebruik kan maken: dat wil zeggen dat er geen onnodige drempels mogen zijn wat betreft tijd of plaats van het consult. Ook moet uw werknemer hier zonder uw toestemming gebruik van kunnen maken en mag u niet geïnformeerd worden over het consult (het is overigens nog de vraag hoe dit in de praktijk zal gaan, aangezien de werkgever wel opdraait voor de kosten van het consult en dus een factuur zal ontvangen). Daarnaast mogen de uitkomsten van het consult niet tot de werknemer te herleiden zijn.

Adviseren
De gewijzigde Arbowet bevat nog twee andere belangrijke punten met betrekking tot de bedrijfsarts. Eén van die punten is dat de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt verduidelijkt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgevers de verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaten. Dit is niet de bedoeling. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimaanpak en kan zich hierbij laten adviseren door de bedrijfsarts. Daarnaast wordt er in de vernieuwde Arbowet meer aandacht besteed aan het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zo krijgt Inspectie SZW straks de mogelijkheid om een boete op te leggen als een bedrijfsarts zich niet aan deze meldplicht houdt.

Publicatiedatum 13/02/2017

Volg ons op social media