Ondanks ontslagbrief doorbetaling salaris

Terug

Met een vaststellingsovereenkomst eindigt niet altijd de arbeidsovereenkomst; vooral als de werknemer geen juridische bijstand heeft gehad en niet is gewezen op de gevolgen van het tekenen van een (voorgedrukte) ontslagbrief. Ook als er geen tijd is gegund om er rustig over na te denken, kan dit de werkgever worden tegengeworpen.

Ontslagbrief, soms wordt een werknemer, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude, door de werkgever apart genomen en voor de keuze gesteld:of het tekenen van een ontslagbrief, of de werkgever doet aangifte.

Rechtbank Noord-Holland heeft op 14 juli 2016 beslist dat in zo’n geval een getekende opzegbrief, die als een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kan worden gezien, waarin men met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, niet automatisch betekent dat daarmee de arbeidsovereenkomst eindigt. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij er op toeziet dat de werknemer juridisch wordt voorgelicht over zijn rechten, bijvoorbeeld die op WW, voordat hij tekent en dat dit tekenen in alle rust en uit vrije wil gebeurt, aldus de rechtbank.

Opzeggingsbrief
De werknemer was in dienst in de functie van pakketbezorger. Hij had een rembourspakket afgeleverd, waarvoor hij € 201,75 aan zijn werkgever had moeten betalen. De werkgever had het betreffende bedrag niet ontvangen. De werkgever had vervolgens de opzeggingsbrief getypt en aan de werknemer voorgelegd. In het gesprek voorafgaand aan het tekenen van de brief bleek dat de werknemer ontkende geld te hebben gestolen en dat hij zijn baan nooit op het spel zou zetten door het stelen van € 200,00. Hij had aangeboden het bedrag op zijn salaris in te houden als zou blijken dat hij een fout had gemaakt.

Gevolgen ontslag
De werknemer koos niettemin voor ontslag. Maar omdat er niet expliciet was gesproken over de nadelige gevolgen van ontslag, de werknemer geen aansprak had op een WW-uitkering, aan de werknemer geen bedenktermijn was gegeven, niet was gewezen op de mogelijkheid om juridische bijstand te zoeken, was volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat de werknemer door ondertekening van de opzeggingsbrief had voldaan aan de volgende eisen, namelijk dat hij:

duidelijk en ondubbelzinnig had verklaard, dat hij met onmiddellijke ingang zijn dienstverband wilde beëindigen.

Opzegging arbeidscontract
De door de werkgever opgestelde brief ‘opzegging arbeidscontract’ vermeldde onder andere:
“Bij dezen wil ik u laten weten dat ik onze arbeidsovereenkomst per direct wil ontbinden. Dit houdt in dat 25 maart 2016 mijn laatste werkdag is geweest. Na overleg zijn wij akkoord gegaan met het feit dat het ontslag per direct is en er geen maand opzegtermijn wordt gehanteerd.”

Herroepen vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden
De gemachtigde heeft daarop de brief, mocht dit opzegging of een vaststellingsovereenkomst betreffen met betrekking tot het einde van het dienstverband met wederzijds goedvinden, herroepen.

Loon doorbetaling en wedertewerkstelling
De werknemer verzocht de kantonrechter om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, wedertewerkstelling en veroordeling van de werkgever tot doorbetaling van loon.

De kantonrechter overwoog dat aan een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer strenge eisen moeten worden gesteld:
‘Een duidelijke en ondubbelzinnige, op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte verklaring of gedraging. Bovendien moet de werkgever met een redelijke zorgvuldigheid nagaan of de werknemer de beëindiging, met alle nadelige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband kan hebben, werkelijk wenst’.

Onmiddellijke beëindiging dienstverband.

Aldus was volgens de kantonrechter niet komen vast te staan dat de werknemer door ondertekening van de opzeggingsbrief duidelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard dat hij met onmiddellijke ingang zijn dienstverband wilde beëindigen, althans heeft de werkgever zich er onvoldoende van vergewist dat de werknemer de onmiddellijke beëindiging van zijn dienstverband heeft beoogd.
Daarmee is de arbeidsovereenkomst niet door opzegging door de werknemer geëindigd en heeft de werknemer recht op loon. Ook de toelating tot de bedongen werkzaamheden als pakketbezorger werd toegewezen op straffe van een dwangsom van € 10.000,00. De proceskosten kwamen voor rekening van de werkgever. De werkgever had voorwaardelijk om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd, maar dit werd afgewezen.

Juridisch advies
Deze uitspraak is in lijn met de rechtspraak over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zonder juridisch advies. Als de werknemer de overeenkomst of ontslagbrief niet door een jurist of advocaat heeft laten beoordelen voordat hij tekent, kan de werknemer onder bepaalde omstandigheden niet aan de opzeggingsbrief worden gehouden. Dit speelt vooral als de werknemer niet is gewezen op zijn WW-rechten, geen bedenktijd heeft gekregen, zich niet juridisch heeft laten voorlichten,
en zich de nadelige gevolgen van het ontslag onvoldoende bewust is.

Publicatiedatum 01/11/2016

Volg ons op social media