Onduidelijke formulering studiekostenbeding komt werkgever duur te staan

Terug

Om rechtsgeldig te zijn, moet een studiekostenbeding aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient een studiekostenbeding schriftelijk te worden vastgelegd (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst). Hiernaast dient een studiekostenbeding duidelijk te worden omschreven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat duidelijk wordt omschreven in welke gevallen een terugbetalingsverplichting bestaat voor de werknemer. Een laatste vereiste is dat bij een dergelijke terugbetalingsverplichting een glijdende schaal toegepast dient te worden. Kort gezegd houdt dit in dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.

Hof Arnhem-Leeuwarden
Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak omtrent een studiekostenbeding. In dit studiekostenbeding is opgenomen dat als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer zou worden beëindigd, deze werknemer de studiekosten diende terug te betalen (met een “glijdende schaal”). Na het aflopen van de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de arbeidsovereenkomst door de werknemer niet voortgezet voor onbepaalde tijd. De werkgever vorderde hierop de studiekosten terug, hetgeen de werknemer weigerde. De vraag die bij het hof speelde, was of de werknemer aan het studiekostenbeding gehouden kon worden.

Helaas voor de werkgever, oordeelt het hof dat de werknemer in deze zaak gelijk heeft. De tekst van het studiekostenbeding was volgens het hof niet voldoende duidelijk, zodat de werknemer de consequenties daarvan niet (volledig) heeft begrepen. Het kwam in rechte met name aan op de formulering van de zinsnede:

“beëindiging op verzoek van de werknemer”.

De vraag die het hof diende te beantwoorden is of ook sprake is van een beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werknemer als de werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wenst voort te zetten na het verstrijken van de bepaalde termijn. In deze zaak is de arbeidsovereenkomst volgens het Hof niet “beëindigd” maar “niet voortgezet”.

Hierin zit een verschil en deze onduidelijkheid in de bepaling komt voor rekening en risico van de werkgever.

Publicatiedatum 27/03/2016

Volg ons op social media