Ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen ondanks ziekteverzuimpercentage van 69%

Terug

Wanneer sprake is van frequent ziekteverzuim van de werknemer, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek kan worden toegewezen wanneer het verzuim leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. De werkgever dient aannemelijk te maken dat binnen 26 weken geen verbetering kan worden verwacht. Tot slot dient de werkgever te beschikken over een deskundigenverklaring van UWV.

In de praktijk wordt een ontbindingsverzoek op grond van frequent ziekteverzuim zelden toegewezen. Ook in deze recente uitspraak van de kantonrechter Tilburg werd het verzoek van de werkgever afgewezen, ook al was er sprake van een ziekteverzuimpercentage van 69%.

Feiten

De werkneemster was vanaf 2003 bij een supermarkt in dienst als ‘2de vervangend filiaalleider’. Samen met de filiaalleider en de 1e vervangende filiaalleider, vormde zij ‘het kader’ van het filiaal. Sinds 2010 heeft de werkneemster 69% van de werkbare dagen verzuimd. De werkgever verzoekt daarom bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van frequent en onevenredig hoog ziekteverzuim van de werkneemster. Dat er verschillende oorzaken waren voor verschillende verzuimperiodes doet daaraan niet af. De mate van ziekteverzuim van de werkneemster in relatie tot het overige ziekteverzuim binnen de organisatie (4%) is hoog.

Vervolgens beantwoordt de kantonrechter de vraag of het veelvuldige ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt. Dat is niet het geval. Dat collega’s van het filiaal hebben moeten overwerken door het verzuim staat weliswaar voldoende vast, maar dat dit door die collega’s zelf wordt ervaren als een onevenredige druk en dat dit ook in Arbo technische zin tot onaanvaardbare constante overbelasting van die collega’s leidt is door de werkgever verder niet onderbouwd.

Er wordt daarom voorbij gegaan aan de stelling van de werkgever dat het verzuim van werkneemster leidt tot een onevenredige druk op de overige kaderleden van het filiaal. Ook acht de kantonrechter van belang dat sprake is van een grote organisatie. Grotere werkgevers worden geacht meer mogelijkheden te hebben om bij uitval voor vervanging te zorgen. Er zal daarom niet zo snel sprake zijn van een verstoring van de bedrijfsvoering of van een onevenredige druk op de andere collega’s.

In dit kader is van belang dat gelet op de personeelsomvang en de gelijke aard van de werkzaamheden binnen de filialen van de organisatie, van de werkgever wordt verwacht dat ook organisatiebreed maatregelen worden getroffen om zieke werknemers te vervangen. De werkgever had het probleem slechts binnen het filiaal getracht op te lossen. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

In de praktijk blijkt het zeer lastig om een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens frequent ziekteverzuim. Als deze uitspraak wordt gevolgd, is het voor een grote werkgever (met meerdere vestigingen) al snel onmogelijk om een beëindiging te realiseren. Ontbinding kan slechts worden toegewezen wanneer het organisatiebreed onmogelijk is om het frequente verzuim van de werknemer op te vangen. 

Publicatiedatum 10/11/2017
Ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen ondanks ziekteverzuimpercentage van 69%

Volg ons op social media