Ontruimingsbescherming bij huur overige bedrijfsruimte

Terug

De verhuurder kan, met in achtneming van de opzegtermijn, zonder opgave van reden de huur van overige bedrijfsruimte opzeggen. Om de huurder de tijd te geven een nieuw onderkomen te vinden, geniet hij ontruimingsbescherming.

Ontruimingsbescherming
Indien de verhuurder de huurovereenkomst van overige bedrijfsruimte opzegt, moet hij daarnaast de ontruiming aanzeggen. Op zijn vroegst kan de ontruiming worden aangezegd tegen de datum waarop de huurovereenkomst eindigt. In beginsel heeft de huurder recht op twee maanden ontruimingsbescherming na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd. Gedurende deze periode hoeft de huurder het gehuurde niet te verlaten.

Verlenging termijn
De huurder kan de kantonrechter verzoeken de termijn van twee maanden te verlengen. Het verzoekschrift moet zijn ingediend voor afloop van de twee maanden. De kantonrechter kan de ontruimingstermijn verlengen tot maximaal één jaar. De huurder kan hierna nog twee keer om een verlenging vragen.

Belangenafweging
Om te beoordelen of de ontruimingstermijn wordt verlengd, zal de kantonrechter de belangen van de huurder afwegen tegen die van de verhuurder. De termijn wordt verlengd, indien de belangen van de huurder zwaarder worden geschaad door een ontruiming, dan die van de verhuurder bij een voorzetting van het gebruik van het gehuurde.

Geen ontruimingsbescherming
Het verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn wordt niet toegewezen, indien:
- de huurder zelf heeft opgezegd;
- de huurder heeft ingestemd met een beëindiging van de huurovereenkomst;
- de kantonrechter eerder heeft geoordeeld dat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Gebruiksvergoeding
Omdat de huurovereenkomst is geëindigd door de opzegging, betaalt de huurder geen huur gedurende de ontruimingsbescherming. Daarvoor in de plaats is de huurder een gebruikersvergoeding verschuldigd. Deze is meestal gelijk aan de huurprijs

Publicatiedatum 03/11/2015

Volg ons op social media