Ontslag op staande voet

Terug

Een werknemer met succes op staande voet ontslaan kan alleen maar als de samenwerking onmiddellijk moet worden beëindigd en andere sancties, zoals een waarschuwing en schorsing, niet in redelijkheid van de werkgever kunnen worden gevraagd.

De werkgever moet minimaal voldoen aan een aantal voorwaarden:

Aan het ontslag op staande voet moet een ‘dringende reden’ ten grondslag liggen, bijvoorbeeld:

Fraude
Diefstal / verduistering van bedrijfsgoederen
Mishandeling of belediging van de werkgever
Opzettelijk valse inlichtingen geven over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd
Opzettelijke beschadiging van eigendommen van de werkgever
Het hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren
Regelmatig te laat komen
Het ongeoorloofd gebruik van internet tijdens werktijd zoals het bezoeken van pornografische websites
Ongeoorloofd verzuim (meer dan eens)

De werknemer heeft op zijn beurt trouwens ook het recht om op staande voet ontslag te nemen., bijvoorbeeld door het:

Niet tijdig ontvangen van loon
Mishandeling of grove belediging van de werknemer door de werkgever
Verplichtingen bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet heeft de werkgever een tweetal formele verplichtingen:

Het ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ (lees: zo spoedig mogelijk) worden meegedeeld aan de werknemer, en werkgever moet mededelen wat de dringende reden is.

Het meedelen van de dringende reden is dat de werknemer hierdoor in staat wordt gesteld om zijn standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen en kenbaar te maken.

De formele eisen bij ontslag op staande voet staan in artikel 7:677 Burgerlijk Wetboek.

Ontslag op staande voet kan mondeling worden aangezegd. Het is wel aan te raden om een mondeling ontslag direct schriftelijk te bevestigen en de reden voor het ontslag nog eens duidelijk op papier te zetten. De werkgever moet immers bewijzen welke feiten en omstandigheden tot het ontslag hebben geleid.
Ontslagbrief

De werkgever moet er zeker van zijn dat de ontslagbrief de werknemer ook daadwerkelijk bereikt. Het is niet onverstandig de brief aangetekend te versturen, eventueel met ‘bericht van ontvangst’. Verzend de ontslagbrief met de gewone post en per e-mail. Een andere mogelijkheid is de brief persoonlijk aan de werknemer te overhandigen en hem een kopie ‘voor ontvangst’ te laten tekenen. Als het ontslag niet eerst mondeling is gegeven, gaat het ontslag in op het moment waarop de ontslagbrief de werknemer heeft bereikt.
Wat te doen bij twijfel?

Het kan voorkomen dat er ontslag op staande voet is gegeven, maar dat de werkgever toch niet helemaal zeker is dat er voldoende grond is voor het ontslag.

In zo’n geval is het aan te raden om bij het UWV een ontslagvergunning ‘voor zover vereist’ aan te vragen. Ook kan de kantonrechter worden verzocht een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verlenen. Dit laatste is voor het geval dat het ontslag op staande voet geen stand houdt.

Publicatiedatum 07/01/2016

Volg ons op social media