Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim afgewezen.

Terug

De werknemer heeft al een lange geschiedenis bij zijn werkgever, een dienstverlener die pensioenfondsbesturen adviseert over wetgeving, actuariële zaken en communicatie. Sinds 1981 werkt hij als actuaris voor het bedrijf, met uitzondering van enkele jaren toen hij in verband met outsourcing elders was geplaatst. Sinds 2005 heeft hij weer onafgebroken voor zijn oorspronkelijke werkgever gewerkt.

Belastbaarheidsonderzoek
Nou ja, niet helemaal onafgebroken. Door niet-werkgerelateerde oorzaken is hij de afgelopen jaren veelvuldig en langdurig ziek geweest. In 2016 laat de bedrijfsarts een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat werknemer wel zijn werk kan doen, maar niet in elke ruimte.

Flexibele werkplekken
De werkgever is enige tijd geleden overgestapt op flexibele werkplekken voor alle medewerkers, inclusief de directie. Er is een open ruimte, maar werknemers kunnen ook kiezen voor afzonderlijke gesloten werkruimtes. Daarnaast legt de werkgever mensen die thuis willen werken geen strobreed in de weg.

Eisen aan werkomgeving
Voor deze medewerker is het werken in de open ruimte een enorm bezwaar. Hij is volgens het belastbaarheidsonderzoek aangewezen op een werkomgeving met weinig longprikkelende omstandigheden. Denk hierbij aan stoffen, gassen, rook, dampen en zeer grote temperatuurwisselingen. Ook is het belangrijk dat er weinig allergisch prikkelende factoren zijn.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
De werkgever heeft niet het idee dat een eigen werkkamer voor deze werknemer zal helpen het verzuim terug te dringen. Er is altijd wel een aparte werkruimte beschikbaar en bovendien kan de man altijd nog thuiswerken. De werkgever verwacht geen herstel binnen 26 weken. Het veelvuldige verzuim legt bovendien zo’n zware belasting op de collega’s van de actuaris, dat de werkgever nog maar een uitweg ziet: beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

UWV wijst ontslagaanvraag af
Het UWV wijst de ontslagaanvraag af. Ook het UWV is van mening dat de werknemer minder vaak ziek zal zijn wanneer hij kan werken in een eigen afgesloten ruimte met goede klimatologische omstandigheden. Door dit te weigeren, heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat hij al het mogelijke heeft gedaan ten einde het ziekteverzuim te doen dalen, aldus het UWV.

Ontbindingsverzoek bij kantonrechter
De werkgever vraagt daarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. Hij verwijst hierbij naar artikel 7:671b lid 1 onderdeel a BW, in verbinding met artikel 7:669 lid 3, onderdeel c BW. Maar ook in de rechtszaal krijgt de werkgever nul op het rekest. De kantonrechter is het met de werkgever eens dat het niet te verwachten is dat binnen 26 weken herstel zal optreden. Maar over de gevolgen die dit voor de organisatie heeft, oordeelt de rechter anders.

Verhoogde werkdruk collega’s
Volgens de werkgever leidt het verzuim tot een onverantwoord beroep op de collegialiteit van de directe collega’s. Het inschakelen van zzp’ers of uitzendkrachten kost tijd en geld en ook dit brengt weer een verhoogde werkdruk voor de andere werknemers met zich mee. Bovendien gaat de situatie volgens de werkgever ten koste van de dienstverlening aan klanten.

Productiviteit en winstgevendheid
De kantonrechter wijst er in zijn uitspraak op dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever dient te komen. Het inderdaad frequente en langdurige ziekteverzuim is verstorend voor de bedrijfsvoering. De kantonrechter acht het daarnaast aannemelijk dat het verzuim nadelig is voor de productiviteit en de winstgevendheid van de onderneming.

Situatie niet onaanvaardbaar
Naar het oordeel van de kantonrechter is de situatie echter niet onaanvaardbaar. Het bedrijf heeft 475 mensen in dienst. Zeker van een werkgever van deze omvang mag volgens de kantonrechter worden verwacht dat hij dit probleem anders oplost dan door ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:RBLIM:2017:2900

Publicatiedatum 16/05/2017
Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim afgewezen.

Volg ons op social media