Ontslagen vanwege Facebook-bericht van je vrouw?

Terug

Het betrof een werknemer (46 jaar, 25 jaar in dienst) van het Hyatt hotel die op het punt stond door te stromen naar een managementfunctie. Om deze functie te kunnen vervullen was het volgens de werkgever wel noodzakelijk dat de werknemer ervaring zou opdoen bij een hotel buiten Aruba.
Kort nadat de werknemer liet weten dat hij wegens familieomstandigheden niet buiten Aruba kon en wilde werken, werd hem echter medegedeeld dat zijn functie zou komen te vervallen.

Echtgenote van werknemer reageert zich af via Facebook
Dit schoot bij de echtgenote van de werknemer volledig in het verkeerde keelgat. Zij plaatste op Facebook een post waarin zij onder meer schreef:

“You mess with my family, I will eat you alive.”

Enkele dagen later volgende een nieuw bericht met onder meer de volgende passage:

“…want wat jullie vandaag mijn familie aandoen, zal toen duizend keer zo hard op jullie afkomen probeer niet om een onschuldige en ongevaarlijke familie schade te berokkenen! Jullie zullen dag en nacht last hebben van je geweten. Jullie kwaadaardige daden zullen mislukken, want onze familie is beschermd door het heilige bloed van Christus.”

Kort daarna schreef de werkgever de werknemer aan en werd hem dringend verzocht om deze berichten te (laten) verwijderen. Daarop liet de werknemer weten dat hij weliswaar afstand nam van de berichtgeving van zijn echtgenote op Facebook, maar dat hij niet van plan was om zijn vrouw hierop aan te spreken. Volgens de werknemer zou dit in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting van zijn vrouw en zou de werkgever niet kunnen verlangen dat de werknemer zijn vrouw het zwijgen zou opleggen. De werknemer sprak van ontoelaatbare huwelijkse inmenging.

Werkgever: berichten op Facebook leiden tot onherstelbare vertrouwensbreuk
Voor de werkgever was de maat vol. Er volgde een ontslagprocedure waarbij de werkgever twee ontslagredenen aanvoerde: het vervallen van de functie en een verstoorde arbeidsrelatie. Voor wat betreft de eerste grond stelde de rechter vast dat de werkgever onvoldoende inspanningen had geleverd om de werknemer te herplaatsen. Met betrekking tot de Facebook berichten van de echtgenote van de werknemer kwam de rechter tot de volgende conclusie. Deze berichten moesten volgens de rechter bezien worden in het licht van de totaal onverwachte en onterechte ontslagaanzeggen. Desondanks had van de werknemer verwacht mogen worden dat hij ervoor zou hebben gezorgd dat deze berichten, na het dringende verzoek van de werkgever, zouden worden verwijderd. De werknemer had zich volgens de rechter optimaal moeten inspannen om negatieve publiciteit voor de werkgever te voorkomen. Door dit niet te doen heeft de werknemer zich laakbaar gedragen, aldus de rechter.

Rechter: 25-jarig dienstverband weegt zwaarder dan laakbaar gedrag
Toch concludeert de rechter dat er in dit geval geen sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Met name vanwege zijn 25 jaar aan trouwe dienst had van de werkgever verwacht mogen worden dat zij geprobeerd zou hebben om de lucht te klaren. De ontslagaanvraag wordt dan ook afgewezen.

Wat deze uitspraak met name interessant maakt is de overweging van de rechter dat een werknemer onder omstandigheden dus ontslagen kan worden als hij weigert om ervoor te zorgen dat negatieve of bedreigende berichten, die zijn echtgenote (of gezinsleden?) op sociale media geplaatst hebben, te (laten) verwijderen. Met deze uitspraak lijkt de discussie in hoeverre bepaalde berichten op sociale media tot het privédomein van de werknemer (en zijn gezin) behoren een volgende fase in te gaan. Voor zover mij bekend is dit de eerste gerechtelijke uitspraak waarin een rechter duidelijk maakt dat onder omstandigheden van een werknemer verwacht mag worden dat hij zijn echtgenote ertoe beweegt om bepaalde berichten niet te plaatsen en/of te verwijderen.

Publicatiedatum 10/02/2016

Volg ons op social media