Opzegbeding vernietigbaar als langere opzegtermijn van werknemer niet schriftelijk wordt verdubbeld voor werkgever

Terug

Werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op 28 december 2012 op tegen 1 februari 2013. De arbeidsovereenkomst kent een opzegbeding met een opzegtermijn voor de werknemer van 2 maanden.

Werkgever vordert de € 4.005,-- aan (gefixeerde) schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Werknemer stelt onder verwijzing naar art. 7:672 lid 6 BW dat het opzegbeding vernietigbaar is omdat voor de werkgever geen dubbele opzegtermijn is overeengekomen. Die langere opzegtermijn voor de werkgever had volgens hem bovendien schriftelijk moeten zijn overeengekomen. Het hof heeft zijn verweer gegrond geoordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2014:684 ).

In cassatie stelt de werkgever dat het hof heeft miskend dat het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:672 lid 6 BW slechts ziet op de verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer, en dat indien deze verlenging overeenkomstig die bepaling is overeengekomen, (van rechtswege) vaststaat dat de opzegtermijn voor de werkgever (ten minste) het dubbele is van die voor de werknemer. Er wordt een beroep gedaan op (onder meer) de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 1 BW en op conversie op grond van art. 3:42 BW.

De Hoge Raad overweegt dat zoals het hof terecht heeft geoordeeld, uit de tekst van art. 7:672 lid 6 BW volgt dat partijen bij een verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de werknemer, tevens afspraken (dienen te) maken over de voor de werkgever geldende opzegtermijn. Dit vindt bevestiging in de wetsgeschiedenis.

Met de in art. 7:672 lid 6 BW verplicht gestelde verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de werkgever, is beoogd de werknemer te beschermen. Daarmee strookt dat de verlenging van het zesde lid schriftelijk moet worden overeengekomen. Indien hieraan niet is voldaan, kan de werknemer het opzegbeding, wat betreft de opzegtermijn, ingevolge art. 3:40 lid 2 BW vernietigen, met als gevolg dat hij slechts de wettelijke opzegtermijn van één maand van art. 7:672 lid 3 BW in acht behoeft te nemen.

Publicatiedatum 26/06/2015

Volg ons op social media