Overbruggingsregeling transitievergoeding voor de kleine werkgever

Terug

Met ingang van 1 juli 2015 maakt de kantonrechtersformule plaats voor de transitievergoeding: een vertrekvergoeding voor medewerkers die worden ontslagen met een dienstverband van ten minste twee jaar. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de medewerker in dienst is geweest in combinatie met de leeftijd van de medewerker.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of een jaarsalaris indien dit jaarsalaris het bedrag van € 75.000 te boven gaat.

De introductie van de transitievergoeding leidt ertoe dat werkgevers die voorheen via de UWV route niet altijd een vergoeding verschuldigd waren, nu wel bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd zullen zijn. Het verschuldigd zijn van de transitievergoeding kan tot gevolg hebben dat kleine werkgevers in de problemen komen als het financieel gezien slechter gaat. In dit kader kwam de wetgever de kleine werkgever tegemoet door het introduceren van de artikelen 7:673a tweede lid en 7: 673d BW.

Artikel 7:673a BW bepaalt dat de leeftijdsbepalende factor voor de transitievergoeding niet van toepassing is op een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt.

Artikel 7:673d BW voorziet in een overbruggingsregeling, inhoudende dat de maanden gelegen voor 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen worden gelaten voor de berekening van de transitievergoeding indien (i) de werknemer in dienst was bij een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt en (ii) de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Publicatiedatum 10/06/2015

Volg ons op social media