Re-integratieverplichtingen na einde dienstverband voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Terug

Eigen risico dragen
Normaliter betaalt de staat (via UWV) de Ziektewetuitkering.
Als ERD betaalt Open Line die uitkering.
Het voordeel daarvan is dat Open Line veel minder sociale zekerheidspremies hoeft te betalen.
Het nadeel is dat de uitkeringslasten op werkgever drukken, echter, daarvoor kan men zich verzekeren.

ERD Ziektewet
Als een werknemer ziek wordt moet de werkgever tijdens ziekte het loon doorbetalen.
Die verplichting duurt maximaal twee jaar, of maximaal drie jaar als een loonsanctie wordt opgelegd omdat er te weinig aan re-integratie is gedaan.

Als de werkgever ERD is voor de Ziektewet betekent dit, als sprake is van een contract voor bepaalde tijd, dat de loonbetalingsverplichting eindigt bij het eindigen van het arbeidscontract, maar vervolgens moet de werkgever wel een aan de ex-werknemer toekomende Ziektewetuitkering betalen!
Kortom: het is voor werkgever niet per se gunstig om een contract voor bepaalde tijd ook daadwerkelijk te laten aflopen.
Financieel kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel gunstig zijn als de verplichting tot loondoorbetaling meer kost dan de verplichting een Ziektewetuitkering te betalen.
Dat is bijvoorbeeld het geval als de verplichting tot loondoorbetaling inhoudt dat 100% salaris moet worden doorbetaald terwijl een Ziektewetuitkering (grofweg) 70% van het salaris bedraagt (en bovendien met een maximum op grond van de maximum dagloonregels).

Andere overwegingen
Als een werknemer in dienst is moeten de werkgever (en de werknemer) zich houden aan de re-integratie-verplichtingen.
Als een werkgever geen ERD is voor de Ziektewet en de werknemer gaat tijdens ziekte uit dienst (bijvoorbeeld omdat het contract voor bepaalde tijd afloopt) dan gelden daarna in de regel geen betalingsverplichtingen en geen re-integratieverplichtingen meer.
Maar als de werkgever ERD is voor de Ziektewet geldt naast de betalingsverplichting op grond van de Ziektewet, ook een re-integratieverplichting.

En wat houdt die re-integratieverplichting na einde dienstverband dan in?
Hierover heeft de rechtbank Den Haag op 22 september 2016 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2016:11402).

Kort gezegd heeft de rechtbank overwogen dat een ERD die meende dat op hem geen re-integratieverplichting meer rustte na einde dienstverband, het bij het verkeerde eind had.
Ook na einde dienstverband moet een ERD voor de Ziektewet zich houden aan de re-integratieverplichtingen in het eerste en tweede spoor.
De merkwaardige situatie doet zich dan dus voor dat, hoewel aan de arbeidsovereenkomst een einde is gekomen, wel degelijk gekeken moet worden naar re-integratiemogelijkheden intern (eerste spoor) en, pas als dat niet lukt, ook extern (tweede spoor).

Loonsanctie
En het gaat nog verder dan dat, want als na afloop van 2 jaar ziekte door de (ex)werknemer een WIA-uitkering wordt aangevraagd, kan het UWV besluiten dat aan de (ex)werkgever - ook een ERD voor de Ziektewet - een loonsanctie wordt opgelegd als deze onvoldoende aan de re-integratie-eisen heeft voldaan.
In dat geval moet dus nog een derde jaar ziektewetuitkering worden betaald.

Conclusie
De meest werkgevers snappen dat aan het eigen risico dragen (ERD) voor de ZW financiële consequenties verbonden zijn, maar wat zij zich vaak niet realiseren is dat ook de re-integratieverplichtingen blijven gelden, ook na einde dienstverband en dat er dus ook een loonsanctie kan worden opgelegd.

Publicatiedatum 13/01/2017

Volg ons op social media