Schema Ontslagroutes en Redelijke ontslaggronden vanaf 1 juli 2015

Terug

Onder het huidige recht is het ontslagmotief van de werkgever niet bepalend voor de keuze van de ontslagroute. De wet WWZ veranderd dat. Vanaf 1 juli 2015 mag de werkgever dus niet langer zelf kiezen maar wordt het navolgende schema van ontslagmotieven bepalend voor de keuze van ontslagroute:

 

1) Toestemming (ontslagvergunning) van het UWV (of een bij CAO ingestelde ontslagcommissie) is vereist bij de volgende gronden voor ontslag:

a) Vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische omstandigheden

b) Langdurige arbeidsongeschiktheid

 

2) Ontbinding door de kantonrechter wordt de aangewezen route voor een ontslag op de volgende gronden;

a) Regelmatig ziekteverzuim

b) Disfunctioneren

c) Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

d) Werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar

e) Verstoorde arbeidsverhouding

f) Andere omstandigheden die maken dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan wordt verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (zoals detentie van de werknemer of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning)

 

Tevens blijft de mogelijkheid tot beëindiging met wederzijds goedvinden bestaan en is er de nieuwe vorm; opzegging met instemming van de werknemer.

Publicatiedatum 19/08/2015

Volg ons op social media