Transitievergoeding na 1 juli 2016

Terug

In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding was geregeld dat tot 1 juli 2016 geen transitievergoeding verschuldigd is bij lopende collectieve afspraken met vakbonden over vergoedingen en/of voorzieningen bij ontslag. Denk aan afspraken opgenomen in een CAO of een sociaal plan dat is gesloten met de vakbonden. Het besluit bracht mee dat tot 1 juli 2016 de lopende collectieve afspraken voorrang hadden op de transitievergoeding.

Mochten er op of na 1 juli 2016 geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, dan is de werkgever gehouden zowel de collectieve afspraken na te komen als de transitievergoeding te voldoen.

Uitzondering lopende collectieve afspraken
Er geldt een uitzondering voor verzoeken om toestemming of ontbindingsverzoeken die zijn ingediend voor 1 mei 2016.
Daarop blijft het besluit van toepassing. Ook als de arbeidsovereenkomst pas na 1 juli 2016 eindigt.
Hiermee wordt voorkomen dat bij ontslag van meerdere werknemers die in dienst zijn bij dezelfde werkgever en voor wie op hetzelfde moment toestemming is gevraagd of het ontbindingsverzoek is ingediend de ene werknemer wel recht heeft op zowel de transitievergoeding als de vergoedingen en/of voorzieningen uit lopende collectieve afspraken, en de andere werknemer niet, vanwege een verschil in de duur van de opzegtermijn.

Overige lopende afspraken
In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is verder geregeld dat als de werknemer anders dan op grond van collectieve afspraken met vakbonden aanspraak heeft op vergoedingen en/of voorzieningen bij ontslag de werknemer daarvoor kan kiezen, maar in plaats daarvan ook kan kiezen voor de transitievergoeding. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan vergoedingen en/of voorzieningen bij ontslag die voortvloeien uit lopende afspraken tussen de werkgever en de werknemer of lopende afspraken tussen de werkgever en de ondernemingsraad. Ook na 1 juli 2016 blijft de werknemer in die situatie de mogelijkheid behouden om te kiezen.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media