Turbo-liquidatie of faillissement: wat wordt het?

Terug

Waarom gaan curatoren in verzet tegen een faillietverklaring?
Een curator heeft als taak de activa van de failliet te gelde maken ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren en wordt voor zijn werkzaamheden betaald vanuit de opbrengst van de activa. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld door de rechter-commissaris, een rechter die als toezichthouder optreedt. Is de boedel leeg, dan heeft de curator pech. Een curator kan niet weigeren een ‘leeg’ faillissement aan te nemen. Het idee is dat hij ook dergelijke faillissementen moet behandelen. Zoals een bekende curator eens opmerkte: het is één van de weinige beroepen – zo niet het enige – waarbij je soms voor niets moet werken.

Forse toename lege boedels
In de afgelopen jaren is het aantal lege boedels fors toegenomen. Hierdoor komt meer spanning op het systeem van aanstelling en beloning van curatoren. En op het moment dat het percentage lege boedels te hoog oploopt, zullen curatoren voor de eer gaan bedanken.

Verzet door curatoren tegen faillietverklaringen
In een aantal uitspraken van de Rechtbanken Rotterdam en Den Haag zijn curatoren in verzet gegaan tegen faillietverklaringen van besloten vennootschappen waarin zij als curator waren aangesteld. De curatoren gaven in die gevallen aan dat er sprake was van een lege boedel, er vooralsnog geen aanwijzingen waren voor kennelijk onbehoorlijk bestuur of andere onrechtmatigheden. De curatoren dienden als belanghebbenden te worden aangemerkt nu zij, als het faillissement in stand zou blijven, slechts met kosten (onverhaalbaar salaris) werden opgescheept.

Turbo-liquidatie was een betere optie geweest volgens curatoren
De bestuurders hadden volgens de curatoren moeten kiezen voor turbo-liquidatie van de onderneming. Simpel gezegd is dit het uitschrijven van de vennootschap uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zonder dat vereffening plaats vindt. Dit vanwege het feit dat er geen activa zijn, maar slechts schulden.

De Rechtbanken Den Haag en Rotterdam zijn de betreffende curatoren in hun stelling gevolgd: de besturen hadden in die omstandigheden moeten kiezen voor turbo-liquidatie. In één uitspraak ging de Rechtbank Rotterdam zelfs zo ver dat het niet opteren voor turbo-liquidatie onrechtmatig was jegens de curator: de bestuurder werd aansprakelijk gehouden voor

Publicatiedatum 26/07/2015

Volg ons op social media