Twee maal over vakantieopbouw bij ziekte: mogelijkheid schadeclaim & beperking bovenwettelijke opbouw

Terug

Wellicht heeft u uit de pers al vernomen dat minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs zeven miljoen euro heeft gereserveerd om werknemers te vergoeden die door een fout van de overheid te weinig vakantiedagen toegekend hebben gekregen.

Aansprakelijkheid Nederlandse staat
Tot 1 januari 2012 gold de regel dat zieke werknemers alleen vakantiedagen opbouwden over de laatste zes maanden van hun ziekte. Het Europese Hof van Justitie bepaalde al in 2009 dat die Nederlandse regeling in strijd was met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Nederland had uiterlijk op 23 november 1996 aan die richtlijn moeten voldoen. Inmiddels heeft de Hoge Raad, op 18 september 2015, geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden door deze fout van de wetgever. Zij kunnen de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige overheidsdaad en een schadevergoeding vorderen voor hun misgelopen vakantiedagen.

Agentschap SZW
De schadeclaims kunnen ingediend worden bij het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Agentschap SZW heeft op haar website beschreven in welke gevallen (ex)werknemers (in ieder geval) voor een schadevergoeding in aanmerking kunnen komen.

Het Agentschap SZW stelt onder meer als eis dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer is geëindigd of gaat eindigen vóór 23 november 2016. Een werknemer die in dienst is en blijft, ook na 23 november 2016, zou derhalve niet in aanmerking komen voor schadevergoeding, aldus het Agentschap SZW. Kijkend naar het arrest van de Hoge Raad is het maar de vraag of dit juist is. De Hoge Raad spreekt namelijk van schade ten gevolge van het mislopen van de mogelijkheid om ófwel de vakantiedagen op te nemen, ófwel aanspraak te maken op vergoeding ervan. Ook werknemers die in dienst zijn en blijven bij hun werkgever kunnen overwegen om toch een schadeclaim in te dienen.

Beperking bovenwettelijke vakantieopbouw tijdens ziekte
Onlangs, op 27 januari 2016, heeft de kantonrechter Utrecht een interessante uitspraak gedaan over het onderwerp opbouw van vakantiedagen bij ziekte. De kantonrechter oordeelt namelijk dat overeenkomen mag worden dat er tijdens ziekte geen of slechts gedeeltelijk bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd. De thans geldende regel dat tijdens de volledige ziekteperiode recht op vakantieopbouw bestaat, ziet slechts op de minimale, wettelijke vakantieaanspraak van vier maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar. Volgens de kantonrechter zijn bovendien de sociale partners en werkgever en werknemers gerechtigd om afwijkende afspraken te maken. Voor werkgevers levert dit wellicht een aantrekkelijke mogelijkheid tot kostenbesparing op, alhoewel ik daarbij wel de kanttekening plaats dat nog niet bekend is of hoger beroep wordt ingesteld tegen de Utrechtse uitspraak.

Publicatiedatum 13/03/2016

Volg ons op social media