Verstoorde arbeidsrelatie en billijke vergoeding € 50.000,-

Terug

De werkneemster in deze kwestie was op 1 november 1993 bij een notariskantoor in dienst getreden en was laatstelijk werkzaam als notarieel medewerkster. Blijkens de uitspraak was sprake van onbetamelijk en grievend gedrag door een collega van de medewerkers. Na een ziekmelding door de werkneemster, adviseerde de bedrijfsarts om mediation in te zetten. Ook de werkneemster drong hierop aan, maar de werkgever weigerde dit. De werkneemster heeft daarop de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding en een additionele billijke vergoeding.

De kantonrechter ging over tot ontbinding. Voor wat betreft het handelen van de werkgever overwoog de kantonrechter dat het onbetamelijke en in het bijzonder voor de werkneemster kwetsende gedrag van de collega met daarbij het nalaten van de maatschap om op adequate wijze te trachten het geschil op te lossen maakt dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Een transitievergoeding van € 16.187,73 bruto en een billijke vergoeding van € 50.000,00 bruto werd toegekend. Uit de uitspraak blijkt dat de kantonrechter onder meer rekening heeft gehouden met het feit dat de werkneemster zich door de opstelling van de werkgever gedwongen had gezien haar dienstverband na 22 jaar te beëindigen, terwijl haar pensioendatum in zicht was, en zij daardoor naast loon een aanzienlijk bedrag aan pensioengelden zou mislopen.

Publicatiedatum 28/12/2016

Volg ons op social media