Welke gezondheidsvragen mag een werkgever wel of niet stellen? (bron: mr. M. van Gelderen)

Terug

Een werkgever is enerzijds wel (mede)verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn zieke werknemers, maar mag anderzijds niet alle medische informatie vragen die hij wenst. Met name de privacywetgeving schrijft nauwgezet voor welke informatie een werkgever wel of niet mag vragen en/of verwerken.

De “Beleidsregels – De zieke werknemer” van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) beschrijft voor drie veel voorkomende situaties hoe een werkgever om moet gaan met medische informatie van de werknemer. Kort samengevat gaat het om de volgende situaties.

1 De sollicitatieprocedure
Hoofdregel hier is dat een werkgever geen vragen mag stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden. Ook een vraag aan een sollicitante of zij zwanger is of wil worden, is niet toegestaan.

Andersom geldt voor een sollicitant wel de plicht om melding te maken van gezondheidsklachten waarvan hij weet of moet begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de betreffende functie.

2 De ziekmelding
Een werkgever mag bij een ziekmelding in principe niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van de werknemer. In de praktijk zal deze informatie vaak wel besproken worden, met name als de verstandhouding tussen werkgever en werknemer gewoon goed is.

Strikt genomen mag een werkgever bij een ziekmelding alleen de volgende gegevens aan de werknemer vragen:

het telefoonnummer en (verpleeg)adres
de vermoedelijke duur van het verzuim
de lopende afspraken en werkzaamheden
of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ZW valt
of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval

3 Verzuimbegeleiding en re-integratie
In deze situatie is strikt voorgeschreven welke informatie er tussen de werkgever en de bedrijfsarts uitgewisseld mag worden. Zo mag de bedrijfsarts of arbodienst aan de werkgever alleen de volgende gegevens over de werknemer verstrekken:

de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is
de verwachte duur van het verzuim
de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is
eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Publicatiedatum 15/06/2016

Volg ons op social media