Werknemer hoefde werkgever bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst niet in te lichten over priveproblemen die tot ziekte leiden

Terug

Werknemer werd als financial controller gedetacheerd. Deze samenwerking bevalt zowel de inlener als werknemer dermate goed, dat werknemer direct in dienst treedt bij inlener.

Partijen gaan hiertoe een arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Werknemer heeft zich vlak voor het tekenen van de overeenkomst ziek gemeld. Aanvankelijk leek het te gaan om een griepje, maar na een tweetal pogingen tot re-integratie valt werknemer voor langere tijd uit. Later blijkt – naar aanleiding van bezoeken van werknemer aan zowel de bedrijfsarts als een psycholoog – dat werknemer kampt met een depressie.

Inlener (lees: nieuwe werkgever) meent dat sprake is van dwaling bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst; nu werknemer dermate op de hoogte was van de ernst van zijn gezondheidstoestand dat hij inlener hierover had moeten informeren.

Inlener (nieuwe werkgever) heeft de arbeidsovereenkomst vernietigd op grond van dwaling. Werknemer vordert een nietigverklaring van voornoemde vernietiging en vordert tevens doorbetaling van loon.

Inlener (nieuwe werkgever) heeft ter onderbouwing van haar stelling twee gespreksverslagen overlegd waaruit zou blijken dat werknemer dermate op de hoogte was van zijn gezondheidssituatie dat hij inlener (nieuwe werkgever) hierover had moeten informeren. Dit kan echter niet uit de betreffende stukken worden afgeleid en dit klemt temeer nu de betreffende verslagen niet door werknemer zijn ondertekend.

Onvoldoende komt vast te staan dat werknemer ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst al voldoende inzicht had in zijn gezondheidssituatie. Dit geldt temeer nu zijn gezondheidssituatie aanzienlijk is verslechter door een incident dat plaatsvond na het sluiten van de arbeidsovereenkomst. De vordering tot nietigverklaring van de vernietiging van de arbeidsovereenkomst alsmede de vordering tot doorbetaling van loon worden in kort geding toegewezen.

Publicatiedatum 19/06/2015

Volg ons op social media