Wet Werk en Zekerheid, per 1 januari 2015

Terug

Per 1 januari 2015 Het hanteren van een verplichte aanzegtermijn van een maand bij het eindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, op straffe van een boete van maximaal een maandsalaris; Een verbod op een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder; Een verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, behoudens uitzonderingsgevallen, wanneer hierbij een goede motivering is opgenomen in de arbeidsovereenkomst; De beperking van de mogelijkheden om bij cao van het principe ‘geen arbeid, geen loon’ af te wijken. Het gebruik van ‘nulurencontracten’ wordt dus beperkt en in de zorgsector zelfs geheel verboden; De beperking van het uitzendbeding tot maximaal 78 weken; Per 1 juli 2015 Beperking van de ‘ketenregeling’, 3 x 3 x 3 wordt 3 x 2 x 6: Maximaal drie contracten in twee jaar, waarbij pas na een tussenliggende periode van meer dan zes maanden de keten opnieuw kan starten. De mogelijkheden om bij cao van de ketenregeling af te wijken worden eveneens beperkt; Bij ontslag geen keuzemogelijkheid of vermenging van gronden meer, voor alle bedrijfseconomische redenen is het UWV Werkbedrijf aangewezen en voor alle redenen in de persoon gelegen is de Kantonrechter de verplicht voorgeschreven route; Introductie van de transitievergoeding; Bij beëindiging met wederzijds goedvinden of bij opzegging met instemming krijgen werknemers 2 of 3 weken ‘bedenktijd’ (afhankelijk of de werknemer wordt gewezen op de bedenktijd); Meer nadruk op verplichting tot scholing tijdens dienstverband. Kosten gemaakt t.b.v. scholing en begeleiding kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken (nog nader uit te werken bij ministeriële regelgeving); Introductie hoger beroep en cassatie.
Publicatiedatum 11/06/2014

Volg ons op social media