Wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden

Terug

Aanpassingen in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) De wachttijd voor het indienen van een verzoek wordt verkort van twee jaar naar één jaar. Binnen de wachttijd kan een nieuw verzoek worden ingediend als sprake is van onvoorziene omstandigheden. De voorwaarde dat de werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij een verzoek indient komt te vervallen. De voorwaarde dat het verzoek minimaal vier maanden voor de beoogde aanpassing moet worden ingediend komt te vervallen. Het wordt ook mogelijk om een tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur te verzoeken. Ouderschapsverlof De werknemer zal het ouderschapsverlof in het vervolg op elke gewenste wijze mogen opnemen, mits daarbij geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever in het geding zijn. De voorwaarde dat een werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij aanspraak kan maken op ouderschapsverlof, wordt geschrapt. Als de werknemer daarom verzoekt dient de voormalig werkgever opgave te doen van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever. Pleegzorg- en adoptieverlof De opnametermijn wordt uitgebreid van achttien weken naar zesentwintig weken. De opname zelf wordt geflexibiliseerd, het verlof van vier weken hoeft niet meer volledig en aaneensluitend te worden opgenomen, maar kan in overleg met de werkgever ook op een andere manier worden opgenomen. Langdurend zorgverlof Uitbreiding van de kring van personen waarvoor werknemers het verlof mogen opnemen met diegenen die wel deel uitmaken van hun huishouding, maar die niet hun ouder, kind of partner zijn. Flexibilisering van de wijze van opname, de wettelijke beperkingen ten aanzien van de spreiding en opname van het verlof zullen vervallen. Kortdurend zorgverlof Uitbreiding van de kring van personen waarvoor werknemers het verlof mogen opnemen met diegenen die wel deel uitmaken van hun huishouding, maar die niet hun ouder, kind of partner zijn. Verlenging bevallingsverlof bij ziekenhuisopname Als het kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, wordt het bevallingsverlof verlengd Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Het wetsvoorstel voorziet vooral in een verduidelijking van de huidige omschrijving
Publicatiedatum 11/09/2013

Volg ons op social media