Wijziging ketenregeling per 1 juli 2016

Terug

Met ingang van 1 juli 2016 is aan artikel 7:668a BW, waarin de ketenregeling is opgenomen, een dertiende lid toegevoegd.

Kortere tussenpoos
In dit nieuwe lid is geregeld dat bij CAO de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan worden verkort.
Wettelijk bedraagt de tussenpoos zes maanden, bij CAO kan de tussenpoos worden verkort tot maximaal drie maanden, en is slechts mogelijk voor bepaalde functies.

Vereist is dat de functies, bij de CAO zijn aangewezen, en als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.
Verder is van belang dat het niet mogelijk is om de functies aansluitend door dezelfde werknemer te laten uitoefenen gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar.

Als voldaan is aan de vereisten kan reeds na een tussenpoos van drie maanden en een dag in plaats van zes maanden en een dag een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat de arbeidsovereenkomsten bij elkaar worden opgeteld om te bepalen of inmiddels van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Wijziging ziet slechts op ketenregeling
Het heeft bijvoorbeeld geen invloed op de manier waarop wordt bepaald wie volgens het afspiegelingsbeginsel wordt voorgedragen voor bedrijfseconomisch ontslag. Daarvoor blijft gelden dat voor de berekening van de duur van het dienstverband arbeidsovereenkomsten bij elkaar worden opgeteld als die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd.

Overigens geldt dit slechts voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn aangegaan.
Arbeidsovereenkomsten die voorafgaand aan 1 juli 2015 zijn aangegaan worden in het kader van het afspiegelingsbeginsel bij elkaar opgeteld als die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal drie maanden.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media