WWZ uitspraken: de transitievergoeding en de langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Terug

Situatie voor de inwerkintreding van de WWZ per 1 juli 2015

Voor de inwerkingtreding van de WWZ kozen de meeste werkgevers ervoor om de arbeidsovereenkomst met langdurig arbeidsongeschikte werknemers op te zeggen na verkregen toestemming van het UWV WERKBedrijf. Meestal werd daarbij geen beëindigingsvergoeding toegekend door de werkgever. Als de werknemer dan meende wel recht te hebben op een beëindigingsvergoeding, moest de werknemer een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten. Als de werknemer in een dergelijke procedure de “hobbel” kon nemen van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag, was de toegekende vergoeding veelal niet hoog.

Situatie na de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015

Door de WWZ is deze situatie gewijzigd. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op de transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Kan de transitievergoeding worden vermeden door de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen?

Een paar maanden geleden verscheen in de Volkskrant een artikel, waarin aan de orde kwam dat werkgevers een nieuwe vondst zouden hebben om de verschuldigdheid van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers te voorkomen. De vondst bestond uit het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer en een slapend dienstverband in stand te houden.

Dit artikel leidde tot Kamervragen, waarbij Minister Asscher heeft aangegeven van mening te zijn dat het onbetaald in dienst houden van een werknemer om geen transitievergoeding te hoeven betalen in zijn ogen getuigt van onfatsoenlijk werkgeverschap. Minister Asscher wees er daarbij op dat een werknemer zich tot de rechter kan wenden als hij van mening is dat de werkgever zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt en daarbij niet alleen om toekenning van de transitievergoeding kan vragen, maar ook om toekenning van een billijke vergoeding (een aanvullende ontslagvergoeding).

Hoe gaan rechters om met slapende dienstverbanden van langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Inmiddels heeft een tweetal kantonrechters zich uitgelaten over de mogelijkheden om een slapend dienstverband in stand te laten.

Uitspraak 21 oktober 2015

De kantonrechter wees op 21 oktober 2015 een verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarbij ook een schadevergoeding werd verzocht ter hoogte van de transitievergoeding, af. Volgens de kantonrechter is de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst niet verplicht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer had volgens de kantonrechter bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in stand had gelaten om betaling van de transitievergoeding te vermijden.

Uitspraak 6 november 2015

De kantonrechter wees op 6 november 2015 een vordering van een werkneemster om een werkgever te veroordelen tot opzegging van de arbeidsovereenkomst af. Volgens de kantonrechter is een werkgever vrij om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte in stand te laten. Dit geldt volgens de kantonrechter ook als de reden voor het in stand laten van de arbeidsovereenkomst het niet verschuldigd willen zijn van de transitievergoeding is.

Conclusie

De uitspraken van de kantonrechters lijken erop te wijzen, dat het mogelijk is om verschuldigdheid van de transitievergoeding te voorkomen door het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te houden.

De werkgever zal van geval tot geval moeten afwegen of het belang van het niet verschuldigd zijn van een transitievergoeding opweegt tegen de mogelijke nadelen van het in standhouden van een arbeidsovereenkomst. Zo kan onder andere discussie ontstaan over het al dan niet voorhanden zijn van passende arbeid voor een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast kan toegenomen arbeidsgeschiktheid ertoe leiden, dat de werknemer zich weer meldt voor het verrichten van werkzaamheden.

Publicatiedatum 08/12/2015

Volg ons op social media