ZZP (bron: mr. E van Schie)

Terug

Wet DBA van tafel
De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake
is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Bij de uitwerking van de wet zullen
veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang.

Minimumuurtarief voor zzp’ers
Voor zzp-ers geldt dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst
of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de opdrachtgever als werkgever aanmerkt. De werkgever zal dan dus loonbelasting en sociale premies moeten afdragen.

Van een ‘laag tarief ’ is sprake als de loonkosten lager zijn dan 125% van het wettelijk minimumloon of lager zijn dan de laagste loonschalen in
cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen. Dit tarief zal waarschijnlijk liggen tussen de 15 en 18 euro. Van ‘een langere duur’ is sprake als langer dan drie maanden is gewerkt.

Invoeren van een opdrachtgeversverklaring
Voor zelfstandigen die werken boven het ‘lage tarief ’ wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd. Deze verklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Als de opdrachtgever de webmodule
naar waarheid invult, dan wordt hij vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In de webmodule wordt een
aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.

Term gezagsverhouding wordt verduidelijkt
De term ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt in de wet. Bovendien zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit moet opdrachtgevers meer zekerheid bieden bij het inhuren van zzp’ers.

Opt-out mogelijkheid voor zzp’ers aan de bovenkant van de markt
Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Ondernemers kunnen hiervoor kiezen als sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
Van een ‘hoog tarief ’ is sprake bij een tarief boven de € 75,- per uur.
Van ‘een kortere duur’ is sprake als korter dan een jaar wordt gewerkt.

Terughoudend handhavingsbeleid
Na de invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. Er zullen na de eerste controle
bijvoorbeeld geen boetes worden opgelegd. De Belastingdienst krijgt in het eerste jaar een coachende rol waarin hij partijen helpt bij de
toepassing van de nieuwe regelgeving.

Eigen plek in het burgerlijk wetboek
Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering
van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid
Het kabinet gaat onderzoeken hoe bij zelfstandigen de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd.
Het kabinet vindt het daarbij van belang dat zelfstandigen een bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren en dat
zelfstandigen die daarvoor kiezen in beginsel toegang hebben tot de verzekeringsmarkt. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars
om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Publicatiedatum 10/12/2017
ZZP (bron: mr. E van Schie)

Volg ons op social media