Algemene voorwaarden HR Center

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig ander op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen HR Center en cliënt, waaronder ook alle gevolgen daarvan.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen HR Center en cliënt betreft.

c. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Uitvoering

a. HR Center – waaronder begrepen haar juristen en/of overige professionals – zal zich inspannen om de opdracht zijdens cliënt met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren. Evenwel, gelet op de aard van de werkzaamheden – het betreft hier een inspanningsverbintenis – kan een door cliënt beoogd resultaat nimmer worden gegarandeerd.

b. Cliënt verplicht zich om aan HR Center tijdig en alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Bij onjuiste en/of niet tijdige aanlevering van deze informatie kan HR Center haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade en kosten. Ook hierdoor uit ontstaan meerwerk is voor rekening van cliënt.

c. HR Center bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat HR Center vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.

d. HR Center kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door HR Center bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.

e. HR Center is pas eerst in verzuim, na overschrijding van een bindende overeengekomen termijn, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van HR Center is beperkt tot het bedrag dat per geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is enige aansprakelijkheid van HR Center beperkt tot het door cliënt verschuldigde honorarium over de laatste 3 maanden.

b. Indien HR Center voor enige schade aansprakelijk is, laat dit onverlet dat HR Center te allen tijde het recht heeft deze schade ongedaan te maken voor zover dit mogelijk is.

c. HR Center wordt door cliënt gevrijwaard van alle aanspraken die derden via cliënt jegens HR Center pretenderen dan wel uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en alle andere kosten die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten door HR Center.

Artikel 4 Betaling

a. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van HR Center zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijzen zijn tevens exclusief alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder noodzakelijk ingeschakelde derden.

b. Betalingen aan HR Center dienen te zijn ontvangen binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij niet nakoming van de voornoemde betalingstermijn is cliënt – zonder dat daartoe een nadere sommatie is vereist – over het volledige factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

c. HR Center is eveneens gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn aan cliënt in rekening te brengen. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald naargelang de gebruikelijke staffelbedragen, zulks onverminderd het recht om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.

d. Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan HR Center om alle vorderingen die hij op een cliënt heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op HR Center. Het is cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op HR Center te verrekenen met welke vordering ook van HR Center op cliënt.

e. HR Center is gerechtigd eenmaal per jaar het gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen, deze verhoging gaat in nadat deze wijziging aan cliënt is medegedeeld. f. HR Center is ten allen tijde gerechtigd om van cliënt een betaling op het honorarium middels een voorschot te verlangen.

Artikel 5 Toepasselijk recht

a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Limburg.