Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

Terug

Met de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 zijn artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen voor verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen die vanaf 1 juli 2015 worden ingediend.

De ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid die vanaf die datum worden ingediend worden beoordeeld op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling (stcrt. 2015, 12685).

De bepalingen van het vroegere Ontslagbesluit en de beleidsregels van UWV (voor zover deze regels, vaak in aanvulling op het Ontslagbesluit, nog meer materiële normen behelzen met betrekking tot ontslag van werknemers) hebben hun weerslag gevonden in de Wwz en de memorie van toelichting dan wel in de Ontslagregeling. Voor zover de Wwz, de memorie van toelichting en de Ontslagregeling hierin niet voorzien – bijvoorbeeld als het gaat om welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van langdurige arbeidsongeschiktheid of de herstelprognose voor de toekomstige periode van 26 weken – heeft UWV deze regels opgenomen in onderhavig besluit.

De bedrijfsarts heeft een taak als het gaat om het in kaart brengen van de (toekomstige) (on)mogelijkheden van re-integratie en is bevoegd daarover een oordeel te geven. Een oordeel van de bedrijfsarts is nodig om te komen tot een zorgvuldige afhandeling van ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat in onderhavige uitvoeringsregels is neergelegd dat aan de werkgever onder meer wordt gevraagd om een actuele verklaring van de bedrijfsarts te overleggen.

Deze uitvoeringsregels moeten worden beschouwd als een nadere uitwerking van en een toelichting op het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Ook de rechter kan deze uitvoeringsregels in voorkomende gevallen betrekken bij de beoordeling van beslissingen van UWV waartegen beroep wordt aangetekend.

Aan de ontslagpraktijk wordt met publicatie van de uitvoeringsregels meer duidelijkheid geboden als het gaat om (het waarom van) de benodigde, verplicht gestelde, gegevens en de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag en beoordeling van ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschikheid, met name als het gaat om de ‘duur van de arbeidsongeschikheid voor de bedongen arbeid’, de ‘mogelijkheden tot het verrichten van eigen werk in aangepaste vorm’ en de ‘herplaatsingsverplichtingen’.


De uitvoeringsregels worden na publicatie in de Staatscourant op de website www.uwv.nl geplaatst.

Publicatiedatum 24/11/2015

Volg ons op social media