Ingrijpende veranderingen binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Terug

Het nieuwe ontslagrecht wordt er helaas niet direct eenvoudiger op, maar is voor werkgevers wel positief daar de ontslagvergoedingen in algemene zin lager zullen uitvallen dan nu het geval is.

De bekende kantonrechtersformule (AxBxC) zal verdwijnen en plaatsmaken voor de transitievergoeding. Anders dan nu het geval is, zal die transitievergoeding echter ook betaald moeten worden na afloop van tijdelijke arbeidsovereenkomsten indien die twee jaar of langer hebben geduurd.

De introductie van hoger beroep en een bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten kan er echter voor zorgen dat werkgevers en werknemers langer in onzekerheid kunnen verkeren over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.
Daarnaast zal het ontslagregime strikter worden. De 'redelijke' ontslaggronden zijn wettelijk vastgelegd en de kantonrechter krijgt minder vrijheid om daar per situatie van af te wijken. Zowel bij UWV als bij kantonrechter zal de werkgever ook uitgebreid moeten aantonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn en dat zelfs scholing hierbij niet kan helpen.

Van groot belang bij toekomstige ontslagzaken is daarom een juiste functieomschrijving voor alle functies binnen de onderneming. Bij een bedrijfseconomisch ontslag is dit van belang in verband met de vraag of een functie onderling uitwisselbaar is met andere functies. Bij een ontslag wegens disfunctioneren is een functiebeschrijving uiteraard van belang om objectief te kunnen aantonen dat een werknemer niet aan zijn functie-vereisten en doelstelling voldoet.

De verwachting is dat de Wet Werk en Zekerheid meer inzet zal vergen van werkgevers voordat zij tot ontslag van een medewerker kunnen overgaan. Belangrijk is dat ook om het huidige personeelsbeleid onder de loep te nemen, zoals voor wat betreft het functiehuis, de functieomschrijvingen en de wijze van beoordelen. Daar staat dan tegenover dat, indien alle stappen zijn genomen, de ontslagvergoedingen daarbij dan wel lager zullen zijn.

Publicatiedatum 10/06/2015

Volg ons op social media