Loonsanctie gehad van het UWV?

Terug

Wat kunt u doen om die extra kosten te beperken?

Over de hoogte van dat loon in het derde ziektejaar is regelmatig discussie. De wet schijft een minimum van 70% van het loon voor. Vaak krijgen werknemers echter tijdens het eerste en tweede jaar ziekte op basis van cao of arbeidsovereenkomst meer dan het wettelijke minimum van 70% van het loon doorbetaald.
In het derde ziektejaar, dus tijdens de loonsanctie, is de werkgever in de meeste gevallen niet meer gebonden aan die afspraken in cao of arbeidsovereenkomst, omdat die slechts slaan op de eerste twee ziektejaren.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het in strijd met goed werkgeverschap zijn om tijdens de sanctieperiode 70% te betalen indien de werknemer daarvan financieel nadeel ondervindt. Dat financiële nadeel volgt niet uit het feit dat het loon van de werknemer van (bijvoorbeeld) 80% in het tweede jaar naar 70% in het derde jaar gaat. Er moet een vergelijking worden gemaakt met de situatie dat er geen loonsanctie zou zijn opgelegd. Dan zou de werknemer waarschijnlijk een Wia- uitkering hebben gekregen. Alleen indien die uitkering hoger zou zijn dan 70% van het loon zou het in strijd kunnen zijn met goed werkgeverschap om tijdens de sanctieperiode 70% te betalen. Kortom, de kosten van de loonsanctie kunnen worden beperkt tot 70%.

Een door het UWV opgelegde loonsanctie betekent niet automatisch dat een werknemer recht op loon heeft. Ook in het derde jaar staan de dwangmiddelen, zoals loonstopzetting, de werkgever ter hand als de werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie.

Tenslotte is het aan te raden om een verkorting van de loonsanctie aan te vragen bij het UWV. Het UWV geeft standaard een loonsanctie van een jaar, terwijl de tekortkoming op basis waarvan de loonsanctie wordt toegepast soms al binnen enkele maanden door de werkgever kan worden gerepareerd.

Publicatiedatum 19/09/2017
Loonsanctie gehad van het UWV?

Volg ons op social media