Pensioenontslag nieuwe WWZ

Terug

De eerste gerechtelijke uitspraak onder de nieuwe WWZ over een pensioenontslag(beding) heeft reeds plaatsgevonden (Rechtbank Oost Brabant 4 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5550).

Aangezien de arbeidsovereenkomst tussen partijen op 1 juli 2015 (nog) bestond en niet voordien is opgezegd, is het sinds 1 juli 2015 geldende recht in het onderhavige geval van toepassing.


In de arbeidsovereenkomst was opgenomen “De arbeidsovereenkomst eindigt echter in elk geval van rechtswege bij het bereiken van de op dat moment geldende pensioengerechtigde leeftijd.” en via toepassing van het Arbeidsreglement was ooit de bepaling opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op 65 jaar. Deze bepaling in het Arbeidsreglement is later geschrapt, en is voor de pensioenleeftijd verwezen naar het pensioenreglement.

Met de aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VAP is de “pensioenleeftijd” 67 jaar geworden.

In het betreffende pensioenreglement komt het begrip “pensioengerechtigde leeftijd” niet voor, wel “pensioendatum”

“Uw pensioendatum is de eerste dag van de maand, waarin u 67 jaar wordt”.

De werkneemster wil doorwerken en stelt dat de pensioen(ontslag)leeftijd nu 67 jaar is geworden, omdat nu niet de AOW-gerechtige leeftijd meer geldt maar 67 jaar, zijnde de “afwijkende” pensioenleeftijd als bedoeld in het nieuwe art. 7:669 lid 4 BW.

Er moet derhalve van worden uitgegaan dat met “pensioengerechtigde leeftijd” in het pensioenbeding is bedoeld: de leeftijd waarop het wettelijk recht op ouderdomspensioen ontstaat.

Volgens de rechtbank moet er, in aansluiting op de terminologie van de AOW, van worden uitgegaan dat met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in het pensioenbeding hier is bedoeld: de leeftijd waarop het wettelijk recht op ouderdomspensioen ontstaat.

Dat is slechts anders indien partijen andere afspraken hebben gemaakt, dan wel de werkneemster er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat voor haar een andere pensioengerechtigde leeftijd – namelijk 67 jaar – is gaan gelden. Van uitdrukkelijke andere afspraken tussen partijen is geen sprake.

Het komt derhalve aan op hetgeen de werkneemster heeft mogen begrijpen uit de uitlatingen van de kant van de werkgever, een en ander volgende de objectieve uitlegmethode (Cao-norm).

Het begrip “pensioendatum” is niet, en zeker niet zonder meer, hetzelfde als “pensioengerechtigde leeftijd”.

De pensioenregeling die in het pensioenreglement is opgenomen ziet op het aanvullende pensioen. In het reglement wordt op verschillende plaatsen gesproken over “het (laten) ingaan van het pensioen” en de keuze die de deelnemer daarbij heeft. Het gaat daarbij steeds en uitsluitend over het aanvullende pensioen. In het reglement is ook aangegeven dat de AOW niet voor iedereen op dezelfde leeftijd ingaat.

Met “pensioendatum” in het pensioenreglement is daarom bedoeld: ‘de datum waarop het aanvullende pensioen ingaat’. Deze is, conform de betekenis van “pensioendatum” in de begrippenlijst van het pensioenreglement, in beginsel de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer 67 jaar wordt. Dat deze pensioendatum in het pensioenreglement wordt genoemd betekent niet, althans niet zonder meer, dat de (tussen partijen geldende) pensioengerechtigde leeftijd deze leeftijd is.

De pensioendatum moet daarom worden uitgelegd als een rekendatum: het aanvullende pensioen gaat in ieder geval in op de eerste van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt, maar kan eerder ingaan als de deelnemer dat wenst. De wijze waarop deze regeling is verwoord doet echter niet af aan hetgeen tussen partijen geldt, als dat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst eerder (i.e. op de pensioengerechtigde leeftijd) eindigt. Gelet op deze bewoordingen heeft, aldus nog steeds de rechtbank, de werkneemster niet op basis van het pensioenreglement mogen concluderen dat de voor haar geldende pensioengerechtigde leeftijd is gewijzigd in “de eerste dag van de maand waarin zij 67 jaar wordt”. Het pensioenreglement wijzigt niets aan de voor haar geldende pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar en 3 maanden).

Publicatiedatum 01/10/2015

Volg ons op social media